Prvi naslov za pravno pomoč.

Sklep o dedovanju

Dedovanje - Pravna narava Sklepa o dedovanju

 

Sklep o dedovanju je sodni akt dediščinskega oz. zapuščinskega sodišča (t.j. sodišča, ki je pristojno za postopek dedovanja), s katerim odloči o prehodu (dedovanju) med pokojnikom (zapustnikom) in dediči (oporočnimi, zakonskimi).

Dedovanje - Kako se začne postopek dedovanja oz. zapuščine

 

Sklep o dedovanju je posledica začetega zapuščinskega postopka (sodnega postopka dedovanja) in dediščinske zapuščinske obravnave (obravnave na nepravdnem oddelku - oddelku za dedovanje -  okrajnem sodišču v zvezi z zapuščino oz. dedovanjem). 

Dedovanje - kdaj se začne postopek dedovanje

 

Postopek dedovanja se začne s smrtjo zapustnika. Formalno pa se teoretično začne s sestavo smrtovnice, ko upravna enota po pravilih Zakona o dedovanju, na podlagi podatkov dedičev in drugih podatkov zapustnika sestavi smrtovnico. Smrtovnica je akt, ki formalno začne postopek dedovanja. Smrtovnica se zato pošlje sodišču, ki je pristojno odločati o dedovanju - okrajnemu sodišču.

Dedovanje - Kdaj odvetnik za dedovanje

 

Odvetnik za dedovanje je lahko vključen že ob sestavi smrtovnice. Pogosto dediči pooblastijo odvetnika za dedovanje, da sporoči upravni enoti ustrezne podatke, pošlje listine in uredi vse potrebno, da se sestavi smrtovnica. Upravna enota tako formalno zagotovi začetek sodnega postopka dedovanja na podlagi podatkov, ki jih je posredoval odvetnik za dedovanje.

 

Dedovanje - Kaj počne odvetnik za dedovanje

 

Odvetnik za dedovanje bo tako lahko dediče zastopal že tekom postopka dedovanja oziroma od začetka postopka dedovanja oz. zapuščinskega postopka. Postopek dedovanja se formalno začne s prejemom obvestila s strani sodišča (ki bo vodilo postopek dedovanja) od upravne enote, da je zapustnik umrl, imel dediče in premoženje in da naj se dedovanje posledično uvede. Vsebinsko se postopek dedovanja sicer začne že s smrtjo zapustnika, formalno pa šele s prejemom obvestila od upravne enote poslano sodišču, pristojnem za dedovanje.

Dedovanje - kaj se dogaja na sodni obravnavi za dedovanje - zapuščinski obravnavi 

 

Na dediščinski oz. zapuščinski obravnavi (obravnavi za obravnavo dednopravnih vprašanj, vprašanja dedovanja in drugih z dedovanjem povezanih vprašanj) se tako razjasni vprašanja, ki so potrebna za odločanje o dedni zadevi, dedni pravici in dedovanju nasploh, nato pa izda sklep o dedovanju. Postopanje sodišča, pravice dedičev, določata Zakon o dedovanju.

 

Dedovanje - namen in obdelava Sklepa o dedovanju

 

Sklep o dedovanju je podlaga tudi za odmero sodne takse za sklep o dedovanju oz. zapuščinski postopek (postopek dedovanja). Na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju dediščinsko sodišče odredi tudi vknjižbo lastninske pravice - na podlagi dedovanja - na nepremičnini v korist dedičev skladno s sklepom o dedovanju.

 

Dedovanje - sodne takse za dedovanje in plačilo davka od dediščine

 

Sklep o dedovanju je podlaga tudi za plačilo davka od dedovanja (uradno davka na dediščine in darila), skladno z dednim redom in skladno z višino podedovanega premoženje v postopku dedovanja.

Davek na dedovanje (Davek na dediščino in darila) je sicer 0% za prvi dedni red (potomci zapustnika in partner zapustnika), za 2 (mama in oče zapustnika in partner),3 (ded in babica), 4 (praded in prababica) dedni red pa je odvisen od dednega reda in višine podedovanega premoženja, torej kdo in koliko podeduje. V kolikor davek na dediščino in darila ni plačan ali ni plačana sodna taksa, je pomembno opozoriti, da se lahko začne davčni postopek davčne izterjave - davčna izvršba.

Dedovanje - Dedni dogovor

 

Sklep o dedovanju ima naravo prave sodne odločbe. To pomeni, da za sklep o dedovanju velja tudi subjektivna in objektivna posledica pravnomočnosti dedovanja. V kolikor dediči glede vprašanj dedovanja sklenejo dogovor, se ga povzame v sklep o dedovanju in se to imenuje dedni dogovor, teoretično pa gre za sodno poravnavo o določenih vprašanjih dedovanja.

 

Dedovanje - Možnost pritožbe zoper sklep o dedovanju

 

Zoper sklep o dedovanju lahko odvetnik za dedovanje vloži pritožbo v roku 15 dni od vročitve dediču iz razloga napačno ugotovljenega dejanskega stanja, kršitve procesnih pravil ali kršitve materialnega prava. Ob pritožbi zoper sklep o dedovanju oziroma najkasneje v roku 15 dni po prejemu plačilnega naloga, je potrebno plačati tudi sodno takso za pritožbo.

Dedovanje - posledice pravnomočnosti Sklepa o dedovanju 

 

V kolikor pritožbe ni bilo vložene zoper sklep o dedovanju in je potekel rok za pritožbo za vse dediče oziroma je o pritožbi zoper sklep o dedovanju že odločalo višje sodišče, postane sklep o dedovanju pravnomočen. Sklep o dedovanju postane lahko tudi izvršljiv, v kolikor poteče rok za prostovoljno izpolnitev v sklepu o dedovanju in če so obveznosti in pravice v njem izvršljive. To je še posebej pomembno takrat, kadar sklep o dedovanju povzame dedni dogovor, dogovor dedičev (lahko tudi tretjih) o dednopravnih razmerjih,

 

Dedovanje - Kako je z dediščino in dedovanjem dolgov?

 

Omenjeno je pomembno v praksi predvsem takrat, kadar je eden ali več dedičev, zaradi dedovanja oziroma dednega dogovora, obvezanih storiti, dopustiti ali opustiti kaj proti preostalim dedičem ali tretjim osebam. V tem primeru je sklep o dedovanju tudi izvršilni naslov. V primeru, da gre pri sklepu o dedovanju za izvršilni naslov, dolžnik pa upniku iz naslova sklepa o dedovanju ne izpolni obveznosti je torej mogoče vložiti izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Dedič ali tretji lahko torej na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa o dedovanju vložijo predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.

 

Dedovanje - naknadno najdeno premoženje

 

Dedovanje v Sloveniji predstavlja formaliziran postopek. Dedovanje mora biti konkretno, torej mora sklep o dedovanju obsegati natančno premoženje, ki naj se ga deduje. 

V kolikor je v času izdaje sklepa o dedovanju ali zapuščine (zapuščinske obravnave) bilo še neznano določeno premoženje, ali v njem pomotoma ni vključeno, se bodo morali obrniti na odvetnika za dedovanje. Odvetnik za dedovanje bo predlagal izdajo dodatnega ali dopolnilnega (odvisno od situacije) sklepa o dedovanju.

 

Pogosto pa je delo odvetnika za dedovanje malce bolj zapleteno, saj mora ugotoviti in urediti še kakšno drugo nepravilnost, zaradi česar zapuščinsko sodišče oz. dediščinsko sodišče dedovanja ni uspelo realizirati pravilno. Tako Odvetnik za dedovanje pogosto rešuje več napačno ali nepopolno rešenih zapuščinskih oz. dediščinskih obravnav. 

 

Dedovanje - Glej tudi:

Dedovanje - Blog zapisi o dedovanju - dedovanje
Dedovanje - Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dedovanje - Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Dedovanje - Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Dedovanje - Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Dedovanje - Sklep o dedovanju
Dedovanje - Zapuščina in zapuščinski postopek
Dedovanje - Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Dedovanje - Smrtovnica in oklic dedičem
Dedovanje - Ločitev in izločitev zapuščine
Dedovanje - Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Dedovanje - Ustanova - fundacija