Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Davki in davčni postopek

Davčno pravo

Davčno pravo je del širšega javnega (finančnega) prava, ki omogoča državi in državnim organom ustrezno delovanje, saj za svoje delo potrebujejo financiranje. Financiranje, ki se vrši s pomočjo davčnega postopka (glej davčno procesno pravo), ima svoje pravne podlage v davčnem materialnem pravu. Kot davčni materialni pravni akti so pomembni tako zakon o davku na dodano vrednost (DDV), zakon o dohodnini (ZDoh), zakon o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO), kot tudi številni drugi. Odvetnik za davčno pravo v nasprotju z davčnimi svetovalci gleda zakon in sodno prakso in ne vsiljuje tega, kaj naj bi bilo, ampak zgolj tisto, kar je v sodni praksi bilo že potrjeno in doseženo ter kaj bi lahko bilo sporno glede na veljavni ustavni red RS.

Davčno materialno pravo je pomembno, saj predstavlja osnovo za izračun posameznikove (ali za pravno osebo) davčne osnove in s tem davčne obveznosti. V davčnem pravu sicer veljajo določene varovalke in pravice davčnih zavezancev, a se tu vendarle najbolj kaže načelo »ignorantio iuris nocet« - nepoznavanje prava (še posebej davčnega) škoduje. Odvetnik za davčno pravo je torej nujni sopotnik v davčnih postopkih.

Davki, davčno procesno pravo, davčno materialno pravo, davčni inšpekcijski postopki in transferne cene

Tako se je glede obveznosti, pravic, dolžnosti, olajšav, različnih davčnih stopenj, kot tudi glede drugih (posrednih) pravic davčne uprave, ki bi že spadale v davčno procesno pravo (npr. obveznost hrambe poslovne dokumentacije za določeno davčno obdobje, kot naroča ZDAVP) vedno smotrno pravno posvetovati pri odvetniku za davčno pravo. Davčno materialno pravo je sistem zakonov in podzakonskih aktov, ki ureja davčnopravni položaj davčnih subjektov (fizičnih oseb, s.p.-jev, pravnih oseb). Odvetnik za davčno pravo vam lahko svetuje v zvezi z vašimi pravicami in pojasni, kakšna so vaša davčnopravna tveganja. Odvetniška pisarna Ježek & Snoj vas lahko tudi pravno zastopa v postopkih pred sodišči in upravnimi (davčnimi) organi.

Davčno procesno pravo

Davčno procesno pravo obsega varovanje pravic davčnih subjektov in jasno razmejitev pravic in dolžnosti davčnih organov (pristojnih davčnih uradov) in s tem pooblaščenih oseb davčne službe oz. davčnega urada. Vendar tudi to brez odvetnika za davčno pravo ne bo dovolj. Davčno procesno pravo ureja postopkovna pravila ugotavljanja, odmere in izvršbe davčnih obveznosti, ki nastanejo tekom aktivnosti davčnih zavezancev. Davčno procesno pravo pa poleg tega obsega tudi različne obveznosti delodajalcev, glede pošiljanja različnih kontrolnih podatkov, pa tudi pravila glede ustroja (in seveda pristojnosti) davčne službe in davčne uprave republike Slovenije oz. krajevno pristojnega davčnega urada.

Davčno materialno pravo

Nadalje se davčno procesno pravo (glede katerega se subsidiarno uporablja tudi zakon o splošnem upravnem postopku) uporablja tudi v primerih carinskih obveznosti in postopkov, ki so se z vstopom Slovenije v EU sicer spremenili, a vsaj v določenem obsegu še ostali relevantni, predvsem glede tretjih držav izven EU. Davčno procesno pravo ureja tudi različne posebne inštrumente glede odmere davčne obveznosti, kot so odlog davčne obveznosti, znižanje davčne obveznosti, odpust davčne obveznosti in podobne inštrumente, ki v primeru okoliščin na strani davčnega zavezanca lahko pripomorejo k njegovemu boljšemu ekonomskemu položaju, če seveda davčni organ presodi, da so okoliščine dovolj utemeljene za tak ukrep. Odvetnika Dr. Franci Ježek in Gorazd Snoj vam v zvezi s tem lahko pravno in davčno svetujeta ali pomagata oceniti tveganja določenega davčnega položaja.

Davčno pravo ureja tudi druge procesne vidike odmerjanja davkov, ki vplivajo na poslovanje zavezancev, kot npr. hramba poslovne dokumentacije za namen davčne odmere, vodenje poslovnih knjig odhodkov in prihodkov po računovodskih standardih, ipd. Davčno pravo ureja tudi t.i. institut zastaranja, ki je v luči modernega pravnega razvoja postavljen v drugačno obliko, ki je bila do zdaj bolj značilna za kazenskopravne zadeve, saj je bila tam določnost bolj jasna. Tako zakon predvideva različno obravnavo (relativni roki) glede na situacijo, če se z določenim davčnim dogodkom ni "ukvarjal" davčni organ ali pa če je vmes davčni organ storil kako procesno dejanje (pretrganje zastaranja), določa pa seveda tudi absolutne roke. Procesne pravice davčnih zavezancev so zapletena celota davčnega sistema, zato se stranke pogosto odločajo za pomoč odvetnika, odvetniške pisarne oziroma odvetniške družbe.