Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Smrtovnica in oklic dedičem

Dedovanje nastopi s trenutkom smrti, vendar pa je za njegovo praktično sprovedbo potrebno še nekaj dokazil in potrdil. Prvi izmed potrdil je obvestilo oz. potrdilo o smrti zapustnika, ki ga za območje Ljubljane izda Inštitut za sodno medicino, za druge okraje pa običajno kar lokalni zdravnik.

Ko sorodniki oziroma dediči prejmejo omenjeno potrdilo, lahko na upravni enoti zaprosijo za izdelavo smrtovnice.

Smrtovnica - vsebina in sestava


Smrtovnica je dokument, s katerem upravna enota obvesti zapuščinsko sodišče o smrti zapustnika, o okoliščinah njegove smrti, o njegovih podatkih, o njegovemu premoženju, o njegovih potencialnih dedičih in o njegovi potencialni oporoki.

Odvetnik za dedovanje lahko pomaga s svetovanjem pri sestavi smrtovnice.Smrtovnica - vzorec

Ko je smrtovnica sestavljena, jo upravna enota pošlje Okrajnemu sodišču po kraju smrti zapustnika. S tem se formalno začne zapuščinski postopek (zapuščina), ki se kasneje konča s sklepom o dedovanju.

Ne ravno pogosto se zgodi, da se kakšnega izmed dedičev tudi izpusti iz smrtovnice.

Dediščinska tožba - tožba na vračilo dediščine


Ne glede na dejstvo, ali je bil dedič naklepno (če so preostali vedeli zanj, pa ga niso vključili) ali pa nenamerno (npr. za nezakonskega sina niso vedeli), ima le ta možnost, da kljub temu zahteva dediščino.

Dediščino lahko zahteva s pomočjo odvetnika za dedovanje in s tako imenovano dediščinsko tožbo, s katero zahteva od dedičev, ki so dediščino prejeli, da mu prepustijo alikvotni del dediščine, ki bi mu sicer pripadal. Dediščinska tožba se imenuje tudi tožba na vračilo dediščine. Glede na okoliščine primera pa lahko tak zahtevek oziroma dediščinska tožba tudi zastara, zato s takšnim zahtevkom oziroma tožbi ni posebej za odlašati. Seveda pa je možno tudi, da med novim dedičem in starimi dediči pride do poravnave in se dogovorijo sporazumno, vendar je praksi to redkeje.

Oklic neznanim dedičem


V primeru da dedičev ne upravna enota, ne sodišče ne uspe najti preko uradnih evidenc, ve pa se, da obstajajo, lahko sodišče objavi poseben oklic neznanim dedičem in ga objavi v uradnem listu in/ali sodni oglasni deski. Oklic je namenjen, da se javi tista oseba, ki meni, da je upravičena dedovati po zapustniku. Takšnih primerov je sicer v modernejšem času manj, se pa še vedno zgodijo.

Razlog za bistveno zmanjšanje primerov je v tem, da so državne evidence čedalje bolj natančne in pravilne, posledično pa ni potrebe po oklicih za nezanimi dediči, razen v kolikor bi se sled izgubila zaradi odselitve v tujino (težava nastane predvsem s selitvijo v slabše razvite države).

Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija