Prvi naslov za pravno pomoč.

Uveljavljanje nujnega dednega deleža

Nujni dedič ni vsak dedič. Poznamo oporočne, zakonske, nujne dediče. Oporočni dediči so tisti, ki dedujejo na podlagi oporoke. Zakonski oz. zakoniti dediči so tisti, ki dedujejo oziroma bi dedovali na podlagi zakona. Nujni dediči so dediči prvega dednega reda, ki bi dedovali, če ne bi bilo oporoke ali ne bi bilo danih daril pred zapustnikovo smrtjo in s tem zapuščinsko obravnavo.

Ker nujni dedič ni vsak dedič, tudi ni vsak dedič upravičen uveljavljati nujni dedni delež. Dediči dedujejo in nastopajo v postopkih v zvezi z dedovanjem. Dedovanje pomeni univerzalno pravno nasledstvo zapustnikovih pravic in obveznosti na dediče. Dedič torej vstopi v pravice in obveznosti zapustnika s sklepom o dedovanju.

Zakonito oziroma zakonsko deodovanje pride v poštev takrat, kadar zapustnik ni naredil oporoke ali testamenta ali je ta neveljavna zaradi napačne oblike ali prepovedane vsebine. Le pravilno (vsebinsko in oblikovno) sestavljena oporoka prepreči zakonito oz. zakonsko dedovanje.

Oporočno dedovanje nastopi zaradi dejstva, da je zapustnik naredil pisno, ustno, sodno, odvetniško, notarsko, mednarodno ali kakšno drugo oporoko ali testament ali posledno voljo.

Zakoniti dediči lahko oporočnemu dedovanju oporekajo le v primeru in zaradi prikrajšanja nujnega dednega deleža (ali izpodbijanja oporoke, dedne nevrednosti, ipd). Le ta (nujni dedni delež) se računa glede na potencialno zakonito dedovanje.

Zakoniti dediči lahko uveljavljajo nujni dedni delež, če niso dobili dovolj v oporoki ali za časa življenja, niso dedno nevredni in njihov delež ne dosega vrednostni nujnega dednega deleža (torej polovico tistega, ki bi jim pripadal, če bi bilo zakonsko dedovanje).

Četudi se zdi dednopravna situacija preprosta, pa je v praksi zapletena zaradi številnih izračunov vštevanj, različnih izvedencev glede vprašanja vrednosti zapuščine in podobno. Vsekakor se je smiselno že pred zapuščino oz. zapuščinsko obravnavo pozanimati pri odvetniku za dedovanju o vseh vprašanjih glede dednega prava, ki bi jih imeli.

Glejte tudi:

Blog zapise o dedovanju - dedovanje

Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno

Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti

Uveljavljanje nujnega dednega deleža

Zdravstveno pooblastilo in oporoka

Sklep o dedovanju

Zapuščina in zapuščinski postopek

Pogodba o preužitku in darilna pogodba

Smrtovnica in oklic dedičem

Ločitev in izločitev zapuščine

Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost

Ustanova - fundacija