Prvi naslov za pravno pomoč.

Zdravstveno pooblastilo in oporoka

Odvetnik za dedovanje lahko po potrebi pripravi tudi t.im. zdravstveno oz. medicinsko oporoko in zdravstveno pooblastilo. Določitev pacientovega zdravstvenega pooblaščenca je mišljena za primer hujših bolezni, ko pacient ne bi mogel več sam odločati o poteku zdravljenja in zdravstvene oskrbe.

Odvetnik za dedovanje v okviru tega dejansko pripravi več dokumentov, od katerih imajo nekateri trajno veljavo, drugi pa le kratkotrajno. Tako ima lahko določitev pacientovega zdravstvenega pooblaščenca trajno veljavo, oziroma veljavo do preklica s strani pacienta, medtem ko ima lahko vnaprejšnja zavrnitev oskrbe lahko le začasno naravo. Seveda pa ima pacientov zdravstveni pooblaščenec možnost v okviru navodil in omejitev, ki mu jih je predhodno (v pisni določitvi) dal pacient, tudi odloči o odklonitvi zdravljenja.

Kot navedeno, lahko kot akt o zdravstvenem zdravljenju in oskrbi z dolgotrajnimi učinki odvetnik za dedovanje sestavi zdravstveno ali medicinsko pooblastilo ter zdravsteno ali medicinsko oporoko, poskrbi za overitev le te ter tudi za vpis v centralno evidenco, da bo tudi jasno zdravniku kakšna pooblastila (ali omejitev pooblastil) ima pacientov zdravstveni pooblaščenec.

Zdravstveno oz. medicinsko pooblastilo


Odvetnik za dedovanje vam bo pojasnil posamezne okoliščine in formalne sestavine le tega. Bistvo za pooblastilo je v tem, da posameznik za časa svojega zdravega življenja določi osebo, ki bo v primeru njegove hude bolezni, ko ne bo mogel odločati o zdravljenju, odločal v njegovem imenu in v njegovem imenu podal njegovo soglasje.

Takšen pooblaščenec se tudi vpiše v poseben register in v primeru potrebe kontaktira glede njegovega pooblastila in zastopanja zdravstvenih interesov pooblastitelja. Odvetnik za dedovanje tako poskrbi tudi za vse potrebno, da se prepreči morebitne dileme in zlorabe pooblastil.

Razkritje podatkov po smrti


V kolikor posameznik želi, lahko prepreči svojem svojcem ali tretjim osebam, da po njegovi smrti pridobijo kakršnekoli podatke o njegovem zdravstvenem stanju. Odvetnik za dedovanje vam lahko omenjeni dokument pripravi in se vpiše v register. Pravic do zasebnosti se namreč mora spoštovati tudi po smrti, v kolikor je zapustnik tako želel in jasno izrazil na pravilen način. Odvetnik za dedovanje lahko tako poskrbi za zasebnost in pieteto zapustnika pred preveč radovednimi sorodniki - v kolikor je to seveda želja zapustnika.

Preprečitev zdravljenja


V primeru, da ima posameznik že izdelano določeno pot o zdravljenju oziroma opustitev zdravljenja, lahko po potrebi uredi tudi omenjeno, vendar pa je takšna ureditev časovno omejena. O omenjenem vas bo podrobno seveda obvestil vaš odvetnik za dedovanje. Odvetnik za dedovanje lahko v okviru določitve zdravstvenega pooblaščenca za posameznika določi tudi navodila v primeru vegetativnih stanj (t.j. kome, ipd) in kakšne naj bodo odločitve in ukrepanja pooblaščenca v tem primeru.

Tako kot za samo dedovanje, je tudi za postopke v zvezi s pravicami vplivati na zdravljenje s strani tretjih oseb, potrebno urediti omenjeno preden se zgodi. Četudi se mogoče laično zdi, da bi z morebitno določitvijo zdravstvenega pooblaščenca izzivali usodo, pa je dejstvo, da je še najmanj odgovorno, da se z boleznijo pacienta soočijo sorodniki brez jasnega napotila ali navodil in tako vsak po svoje ugiba o pravi volji pacienta.

Glejte tudi:

Blog zapise o dedovanju - dedovanje

Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno

Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti

Uveljavljanje nujnega dednega deleža

Zdravstveno pooblastilo in oporoka

Sklep o dedovanju

Zapuščina in zapuščinski postopek

Pogodba o preužitku in darilna pogodba

Smrtovnica in oklic dedičem

Ločitev in izločitev zapuščine

Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost

Ustanova - fundacija