Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Zapuščina in zapuščinski postopek

Zapuščina oziroma nepravdni zapuščinski postopek je sodni postopek, s katerim se razdeli dediščino oz. zapuščino med oporočne ali zakonite dediče, volilojemnike in morebitne upnike. Nadalje se izda sklep o dedovanju, odmeri sodna taksa za sklep o dedovanju in pošlje v odmero davka na dediščine in darila.

Trenutek zapustnikove smrti


Zapuščina oziroma postopek zapuščine se začne pravno s trenutkom smrti zapustnika, ko preide zapuščina (dediščina) na dediče. Formalo pa se zapuščina oziroma zapuščinski postopek začne, ko je krajevna in stvarno pristojen državni organ (običajno upravna enota) obveščena o smrti zapustnika in posledično o zakonski potrebi za ureditev zapuščine. Formalno pogoj za zapuščino oz. zapuščinskega postopka je seveda obstoj zapuščine - premoženja, ki naj se deli.

Na podlagi prejete informacije o smrti (t.im obvestilom o smrti inštituta za sodno medicino ali lokalnega zdravnika) in izdanega mrliškega lista (izpiska iz matičnega registra smrti) pozove pristojna upravna enota najbližje sorodnike ali druge osebe, da ji posredujejo potrebne podatke v zvezi z zapuščino in zapuščinskim postopkom za sestavo smrtovnice.

Smrtovnica


Smrtovnica je uradni upravni dokument, ki vsebuje podatke o smrti zapustnika, o zapuščini (premoženju), o obstoju ali neobstoju sestavljene oporoke ali večih oporok, kjer se hranijo, o izkazanem nepremičninem in premičnem premoženju in o zakonitih in oporočnih dedičih in sorodnikih, ki bi po prvih informacijah prišli v poštev za dedovanje.


Zapuščinsko sodišče

Smrtovnico upravna enota sestavi  in pošlje krajevno in svtarno pristojnemu sodišču, ki začne sodni postopek zapuščine - zapuščinski postopek, in sicer najprej opravi (ponovne) poizvedbe o premoženju, oporoki, sorodnikih in domnevnih dedičih zapustnika.

Ko je vse nared za zapuščinsko obravnavo se razpiše zapuščinski narok oz. narok za zapuščino. Na narok za zapuščinsko obravnavo se povabi sorodnike, domnevne dediče in druge zainteresirane osebe, kot na primer upnike, v kolikor se priglasijo in izkažejo utemeljen pravni interes.

Ko so razrešena vsa dejanska in pravna vprašanja v zvezi z zapuščino oziroma dedovanjem, se izda odločitev sodišča v obliki sklepa o dedovanju, ki mora pred izvršitvijo postati še pravnomočen. To je tudi čas za odmero sodne takse in davka na dediščino, v kolikor pride v poštev.

Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija