Prvi naslov za pravno pomoč.

Pogodba o preužitku in darilna pogodba za primer smrti

Pogodba o preužitku - preužitkarska pogodba

Pogodba o preužitku, darilna pogodba in darilna pogodba za primer smrti, sta dve dednopravni pogodbi, ki urejata premoženjske razmere zapustnika že za časa zapustnikovega življenja, torej izpred dedovanja.

Pogodba o preužitku je dvostranska pogodba, v kateri se preužitkar (t.j. lastnik nepremičnin oz. nepremičnine) prevzemnik (pridobitelj) pa se zaveže, da bo preužitkarju nudil določene storitve ali dajatve. Zaradi zapletene narave in dolgotrajnosti razmerja (ocene trajanja je namreč nemogoče oceniti, saj prevzemnik nudi storitve ali dajatve do smrti) je zakonodajalec predpisal posebno obliko sklenitve, torej notarski zapis.

Temeljnje značilnosti so, da pride do menjave lastništva že v času sklenitve notarskega zapisa pogodbe o preužitku (preužitkarskega razmerja). Obveznosti prevzemnika prav tako nastopijo takoj. Obveznosti proti preužitkarju v breme prevzemnika se lahko zavaruje tudi s posebno vknjižbo stvarnega bremena preužitka. Prav tako so obveznosti neposredno izvršljive zaradi notarskega zapisa pogodbe o preužitku.

Podobno kot pogodba o preužitku, je tudi darilna pogodba dvostranska pogodba, v kateri se darovalec (t.j. lastnik nepremičnine) zaveže nepremičnino podariti pridobitelju (obdarjencu). 

Temeljna značilnost darilne pogodbe je, da pride do menjave lastništva v času sklenitve pogodbe. Zakonodajalec je zaradi pomembnosti pravnih poslov z nepremičninami predpisal posebno obliko pisnosti, podpis darovalca na pogodbi pa mora biti overjen, ko so plačane davščine.

Darilna pogodba za primer smrti


Darilna pogodba za primer smrti je darilna pogodba, ki se za razliko od darilne pogodbe izvede šele s smrtjo darovalca, ko obdarjenec predloži darilno pogodbo za primer smrti skupaj z mrliškim listom.

Darilna pogodba

Za razliko od navadne darilne pogodbe, mora biti zaradi dednopravne narave, darilna pogodba za primer smrti sklenjena v notarskem zapisu.

Vsekakor se o primernosti ene ali druge pogodbe posvetujte z vašim odvetnikom.

Glejte tudi:

Blog zapise o dedovanju - dedovanje

Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno

Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti

Uveljavljanje nujnega dednega deleža

Zdravstveno pooblastilo in oporoka

Sklep o dedovanju

Zapuščina in zapuščinski postopek

Pogodba o preužitku in darilna pogodba

Smrtovnica in oklic dedičem

Ločitev in izločitev zapuščine

Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost

Ustanova - fundacija