Prvi naslov za pravno pomoč.

Izročilna pogodba, preužitek, darilna pogodba za primer smrti in dosmrtno preživljanje

V slovenskem pravu poznamo le nekaj dednopravnih pogodb. Prav vse te pa je potrebno skleniti v ustrezni obliki in vsebini.

Med temi pogodbami so izročilna pogodba (pogodba o izročitvi premoženja dedičem), preužitkarska pogodba (pogodba o preužitku), pogodba o domsrtnem preživljanju, darilna pogodba za primer smrti.

Prav vsaka od teh pogodb ima svoje specifike v smislu lastnine, obveznosti, davčnih dajatev.

Ob presoji katera (če sploh katera) je primerna (namesto običajne oporoke?) je potrebno odgovoriti na nekaj temeljnih vprašanj, ki jih bo postavil vsak izkušeni odvetnik za dedno pravo:
- kdaj preide (se spremeni) lastninska pravica od sedanjega imetnika (lastnika) na novega (ob smrti, ob sklenitvi, na kak drug datum)?
- kakšne obveznosti ima novi lastnik in kakšne pravice ima stari lastnik?
- ali je novi lastnik upravičen tudi do zakonitega dedovanja?
- ali so nujni dediči že poplačani z nujnim dednim deležem?
- kakšno premoženje je predmet pogodbe, kakšne koristi, bremena, obveznosti, stroške, investicije so potrebne in kdo jih bo nosil ter do kdaj?

Ko so odgovorjena ta vprašanja, se izkristalizira načeloma tudi vprašanje katera pogodba je bolj smiselna in primerna glede na te okoliščine. Seveda pa je dednopravne pogodbe smiselno "prespati", saj gre za pogodbe z daljnosežnimi posledicami.

Posvetujte se z odvetnikom.

Glejte tudi:

Blog zapise o dedovanju - dedovanje

Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno

Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti

Uveljavljanje nujnega dednega deleža

Zdravstveno pooblastilo in oporoka

Sklep o dedovanju

Zapuščina in zapuščinski postopek

Pogodba o preužitku in darilna pogodba

Smrtovnica in oklic dedičem

Ločitev in izločitev zapuščine

Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost

Ustanova - fundacija