Prvi naslov za pravno pomoč.

Nepravdno pravo

Nepravdni postopki, postopki urejanja meje, varstva osebnostnih pravic, duševnega zdravja posameznika in omejitev poslovne sposobnosti ter posebni mednarodni postopki

Nepravdno pravo se ukvarja s postopki, v katerih zakon ne predvideva dveh nasprotnih strank, ki skušata prepričati sodišče, ampak gre za že skorajda upravno odločanje, torej odločanje o koristih ene osebe, pri čemer pa je lahko sodelujočih v postopku več.

Tako se v nepravdnem postopku odloča o sporih majhnih vrednostih glede meja nepremičnin, glede podaljšanja roditeljske pravice, kršitve osebnostnih pravic, duševnega zdravja posameznika, omejitev poslovnih sposobnosti in podobno.

Svetovanje s področja nepravdnega prava obsega različne pravne analize, sestavo pravnih dokumentov ter druge storitve, ki jih izvajamo glede na naročila, želje ali potrebe naročnika.

Nepravdno sodišče je v osnovi sodišče, ki samo ne rarešuje morebitnih spornih vprašanj, ampak zato napoti na pravdno sodišče. Le izjemoma samo rešuje vprašanja povezana z zadevo, ki jo obravnava in sicer predvsem takrat, kadar gre večinsko za pravno vprašanje. Izjemoma nepravdno sodišče odloča tudi o dejanskih vprašanjih, kadar zakon določa, da se izvede dokazni postopek, vendar pa je v praksi to izjema od splošnega pravila.

V nepravdnem postopku so predpisana tudi posebna pravila zastopanja in povrnitve stroškov, sam postopek je pogosto manj formaliziran. Pogosteje se izvedejo tudi naroki in druga procesna dejanja izven sedeža sodišča, torej pri stranki - predlagatelju ali nasprotnemu udeležencu.

Predvsem pri postopkih, ki obravnavajo posameznikovo pravico in zmožnost odločitve o lastnih okoliščinah (premoženju, zdravju, pravnih poslih) je pogosto posameznik bolj objekt postopka kot subjekt postopka, zaradi česar mu sodišče tudi postavi po uradni dolžnosti skrbnika, odvetnika, pooblaščenca ali drugega zastopnika njegovih interesov.

Glej tudi:
Odvzem poslovne sposobnosti
Sodna ureditev meje
Sodna delitev solastnine nepremičnine