Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Pravična odškodnina za prometno nesrečo

Prometna nesreča

Odvetnik za odškodnino poskrbi za vložitev odškodninskega zahtevka in s tem za pravično in primerno odškodnino v primeru prometne nesreče ali tudi delovne nezgode. Odvetnik za odškodnino vam svetuje strokovno, profesionalno ter vam pomaga vložiti odškodninski zahtevek.

Odškodninski zahtevek vključuje zahtevek za plačilo odškodnine (povračilo škode) in za plačilo odvetniških stroškov naslovljen na zavarovalnico. Odvetnik za odškodninsko pravo se pred vložitvijo odškodninskega zahtevka posvetuje s stranko, ji pravno svetuje, nudi pravno pomoč in po njenem nalogu tudi oceni možnosti za nadaljnjo odškodninsko-pravno zastopanje pred sodišči ali arbitražo, pri čemer upošteva vse konkretne okoliščine odškodninskega primera in posledice prometne nesreče oz. delovne nezgode, ki se je stranki pripetila, ob tem pa morebitno poravnalno ponudbo (ponudbo za povračilo škode konkretne višine) odvetnik za odškodnine preveri tudi s stališča višine primerljivih odškodnin za poškodbe prisojenih s strani sodišča (vpogled v evidence dosojenih odškodnin za prometno nesrečo oz. delovno nezgodo).

V primeru dvoma, izkoristite možnost posveta in preverite smiselnost nadaljnjega postopanja v vašem odškodninskem primeru, še posebej v primeru prometne nesreče, nesreče na delovnem mestu, nezgode na javnem mestu (pločnik, stopnišče, ipd) ali zasebnem prostoru. Za vas v odvetniški pisarni dr. Ježek preverimo tudi, ali ste morebiti (dodatno odškodninsko) zavarovani tudi nezgodno (preko imetništva kreditnih kartic, kolektivnega nezgodnega zavarovanja, ipd) in izterjamo tudi zavarovalnino oziroma odškodnino preko zavarovalne police.

Potrebna dokumentacija za uveljavljanje odškodninskega zahtevka zaradi prometne nesreče ali delovne nezgode

Vsebina dokumentacije za uveljavljanje odškodnine in izplačilo odškodnine je seveda odvisna od posameznega odškodninskega primera, odškodninske odgovornosti in okoliščin prometne nesreče oz. delovne nezgode (npr. v primeru prometne nesreče skorajda vedno zapisnik policije, v primeru delovne nezgode skorajda vedno zapisnik pristojnega inšpektorja za varnost pri delu), ki so se pripetile oškodovancu (vam) v zvezi z prometno nesrečo, delovno nesrečo ali drugo nesrečo ali nezgodo.

Vsekakor potrebujemo vaše osebne podatke, podpisano pooblastilo odvetniku za odškodnine z namenom uveljavljanja odškodninskega zahtevka, zdravstveno dokumentacijo v zvezi s prometno nesrečo ali delovno nezgodo, zdravljenjem posledic prometne nesreče ali delovne nezgode, ipd.

V kolikor ste utrpeli hudo telesno poškodbo, se bo odvetnik za oškodninsko pravo pozanimal tudi o tem, ali je bil zaradi prometne nesreče ali delovne nezgode morebiti začet kazenski postopek zoper odgovorno osebo, ki je bila objektivno ali subjektivno kriva za nastanek prometne nesreče ali delovne nezgode. Omenjeno lahko bistveno pripomore k hitrejšemu reševanju odškodninskega primera oz. ugodnejši rešitvi odškodninskega primera pri zavarovalnici oz. njihovi službi za reševanje odškodninskih zahtevkov.

Pravična odškodnina in primerna poravnava zajema ne samo primerno višino ampak tudi zadovoljstvo stranke.

Pomembno je poudariti, da mora odvetnik konkretno izkazati in zatrjevati vse elemente, ki vplivajo na višino odškodninske poravnave med zavarovalnico in oškodovancem, kar vključuje tako okoliščine prometne nesreče ali delovne nezgode, soprispevek pri delovni nezgodi ali prometni nesreči, kot tudi sam potek zdravljenja, stroški zdravljenja ter utrpele psihične in fizične bolečine, strah, nevšečnosti pri zdravljenju, zmanjšanje življenskih aktivnosti, skaženost, ipd.

Odškodninski zahtevek je zato potrebno sestaviti pravilno in obrazloženo, torej glede na okoliščine vaše prometne nesreče/delovne nezgode in ne zgolj kot izpolnjevanja obrazca. Odvetniška pisarna Ježek & Snoj si bo za omenjeno vzela potreben čas, da z vami razjasni potrebne okoliščine odškodninskega primera, tako da lahko predstavi za vas ugodne okoliščine odškodninskega zahtevka.

Bistveno za vse vrste odškodninskih zahtevkov pa je:

  • čimbolj popoln opis škodnega dogodka (kako je do škode oziroma poškodbe prišlo, kakšno je bilo vreme pred prometno nesrečo/delovno nezgodo, kateri del dneva je bil ob prometni nesreči/delovni nezgodi, datum, ura in kraj prometne nesreče/delovne nezgode, osebe (priče), ki so prometno nesrečo oz. delovno nezgodo videle ali vam nudile prvo pomoč ali poklicale policijo, podatek ali je nesrečo obravnavala policija ali inšpektorat za delo, ipd);
Odškodnina - dokumentacija - medicinske informacije in kartoteka
  • čimbolj popolno dokumentacijo materialnih stroškov zaradi premoženjskega elementa odškodnine (računi za zdravila, računi za prevoze, rehabilitacijo, fizioterapijo, medicinski pripomočki, ipd); - čimbolj popolno dokumentacijo zdravstvene mape zaradi nepremoženjskega elementa odškodnine (kopijo sprejemnice, pregledov, anamneze, diagnoze, rtg slike, ipd);
  • čimbolj popoln opis poteka zdravljenja, nevšečnosti, strahov, posledic (strankam priporočamo vodenje dnevnika, glede na okoliščine morebiti tudi slikovno gradivo poteka zdravljenja ran in poškodb - modric, odrgnin, zlomov/nalomov, ipd);
  • da po možnosti zberete izjave oseb, ki so vam nudile pomoč ob prometni nesreči/delovni nezgodi in ob rehabilitaciji oziroma zdravljenju poškodb, ki ste jih utrpeli ob prometni nesreči oz. delovni nezgodi;
  • da čimprej stopite v kontakt z odvetnikom za odškodnine, ki vam bo pomagal in vam svetoval, kdaj je že smiselno vložiti odškodninski zahtevek in katero dokumentacijo morate še zbrati za večji uspeh odškodninskega zahtevka.

Odvetnik za odškodninsko pravo, ki bo obravnaval vaš primer prometne nesreče oz. delovne nezgode vas bo opozoril tudi na dejstvo, da lahko premoženjski del škode uveljavljate takoj, nepremoženjskega pa šele takrat, ko se bo vaše zdravstveno stanje stabilziralo ali zdravljenje zaključilo. Smiselno je torej, da stopite v stik z odvetnikom za odškodnine, da ne boste morebiti naredili kakšne nepazljivosti ali napake, ki bi bila za vaš odškodninski primer bodisi usodna bodisi bi imela za posledico nižjo poravnalno ponudbo za odškodnino, kot bi vam pripadala sicer.

Glejte tudi:
Odškodnine, poravnave in zavarovalnine