Prvi naslov za pravno pomoč.

Pravična odškodnina za prometno nesrečo

Prometna nesreča

Odvetnik za odškodnisko pravo poskrbi za vložitev odškodninskega zahtevka in s tem za pravično in primerno izplačilo v primeru nesreče v prometu ali tudi delovne nezgode.

 

Odškodninski odvetnik vam svetuje strokovno, profesionalno ter vam pomaga, da se izplača pravična odškodnina čimprej.

Odškodnina - kako do nje

 

Odvetnikovo pisanje vključuje zahtevoza plačilo odškodnine (povračilo škode) in za plačilo odvetniških stroškov naslovljen na zavarovalnico.

 

Odvetnik za odškodninsko pravo se pred vložitvijo posvetuje s stranko, ji pravno svetuje, nudi pravno pomoč in po njenem nalogu tudi oceni možnosti za nadaljnjo odškodninsko-pravno zastopanje pred sodišči ali arbitražo. Odvetnik za odškodnine pri tem upošteva vse konkretne okoliščine odškodninskega primera in posledice nesreče oz. delovne nezgode (škoda iz delovnega mesta), ki se je stranki pripetila. Odškodnina ja namreč odvisna od vsega tega in še več dejavnikov.

 

Odškodnina - Primernost višine v primeru nezgode

Oškodovanec bo tako lahko skupaj z odvetnikom za odškodnine v primeru morebitne poravnalne ponudbe (ponudbo za povračilo škode konkretne višine) preveril. To bo lahko storil s pomočjo višine primerljivih odškodnin za škodo prisojeno s strani sodišča (vpogled v evidence dosojenih odškodnin za nesrečni dogodek oz. delovno nezgodo, poklicne bolezni - škode delovnega mesta).

 

V primeru dvoma, izkoristite možnost posveta in preverite smiselnost nadaljnjega postopanja v vašem odškodninskem primeru, še posebej v primeru nesreče v prometu, nesreče na delovnem mestu, nezgode na javnem mestu (pločnik, stopnišče, ipd) ali zasebnem prostoru (doma).Delovna poškodba

 

Za vas v odvetniški pisarni dr. Franci Ježek - odvetnik specialist preverimo tudi, ali ste morebiti (dodatno odškodninsko) zavarovani tudi nezgodno (preko imetništva kreditnih kartic, kolektivnega nezgodnega zavarovanja, ipd) in izterjamo tudi zavarovalnino preko zavarovalne police (višina izplačila škode se tu določi preko splošnih pogojev zavarovanja in mnenja cenzorja zavarovalnice).

Potrebna dokumentacija za pridobitev poravnalne ponudbe zaradi nesreče ali delovne nezgode

Vsebina dokumentacije za uveljavljanje odškodnine v primeru škode in izplačilo odškodnine je seveda odvisna od posameznega odškodninskega primera, odškodninske odgovornosti in okoliščin prometne nesreče oz. delovne nezgode (npr. v primeru nesreče v prometu skorajda vedno zapisnik policije, v primeru delovne nezgode skorajda vedno zapisnik pristojnega inšpektorja za varnost pri delu), ki so se pripetile oškodovancu (vam) v zvezi s škodo v prometu, delovno nezgodo ali drugo nesrečo ali nezgodo.

Odvetniško pooblastilo


Vsekakor potrebujemo vaše osebne podatke, podpisano pooblastilo odvetniku za odškodnine z namenom uveljavljanja škode, zdravstveno dokumentacijo v zvezi s škodo ali delovno nezgodo, zdravljenjem posledic prometne nesreče ali delovne nezgode, ipd. Odškodnina bo izplačana stranki, v primeru dogovora tudi odvetniku, vendar odvetnik v vsakem primeru potrebuje pisno pooblastilo.

Vpliv kazenskega postopka


V kolikor ste utrpeli hudo telesno poškodbo, se bo odvetnik za oškodninsko pravo pozanimal tudi o tem, ali je bil zaradi nesreče ali delovne nezgode morebiti začet kazenski postopek zoper odgovorno osebo, ki je bila objektivno ali subjektivno kriva za nastanek prometne nesreče ali delovne nezgode.Vratna opornica

 

Omenjeno lahko bistveno pripomore k hitrejšemu reševanju odškodninskega primera oz. ugodnejši rešitvi odškodninskega primera pri zavarovalnici oz. njihovi službi, da bo odškodnina hitreje izplačana.

 

 

Pravična odškodnina in primerna poravnava

 

Pomembno je poudariti, da mora odvetnik konkretno izkazati in zatrjevati vse elemente, ki vplivajo na višino odškodninske poravnave med zavarovalnico in oškodovancem. To vključuje tako okoliščine prometne nesreče ali delovne nezgode, soprispevek pri delovni nezgodi ali nesreči v prometu, kot tudi sam potek zdravljenja, stroški zdravljenja ter utrpele psihične (duševne bolečine) in fizične bolečine (telesne bolečine), strah, nevšečnosti pri zdravljenju, zmanjšanje življenskih aktivnosti, skaženost, ipd.

Bistveno za vse vrste denarne odškodnine pa je:

  • čimbolj popoln opis škodnega dogodka (kako je do škode prišlo, kakšno je bilo vreme pred nastankom škode v prometu oz. delovno nezgodo, kateri del dneva je bil, datum, ura in kraj prometne nesreče/delovne nezgode, osebe (priče), ki so prometno nezgodo oz. delovno nezgodo videle, ali je nesrečo obravnavala policija ali inšpektorat za delo, ipd);

Odškodnina - dokumentacija - medicinske informacije in kartoteka

  • čimbolj popolno dokumentacijo materialnih stroškov zaradi premoženjskega elementa odškodnine (računi za zdravila, računi za prevoze, rehabilitacijo, fizioterapijo, medicinski pripomočki, ipd);
  • čimbolj popolno zdravstveno dokumentacijo zaradi nepremoženjskega elementa odškodnine (kopijo sprejemnice, pregledov, anamneze, diagnoze, rtg slike, ipd);
  • čimbolj popoln opis poteka zdravljenja, nevšečnosti, strahov, posledic (priporočamo vodenje dnevnika, slike zdravljenja ran in poškodb - modric, odrgnin, zlomov/nalomov, ipd);
  • izjave oseb, ki so vam nudile pomoč ob prometni nesreči/delovni nezgodi in ob rehabilitaciji oziroma zdravljenju poškodb, ki ste jih utrpeli ob prometni nesreči oz. delovni nezgodi;
  • da čimprej stopite v kontakt z odvetnikom za odškodnine, ki vam bo pomagal in vam svetoval, kdaj je že smiselno vložiti zahtevo in katero dokumentacijo morate še zbrati za večji uspeh, da se izplača pravična odškodnina. Višina odškodnine je posledica vseh teh pripravljalnih dejanj in priprav.

Poravnalna ponudba

 

Odvetnik za odškodninsko pravo, ki bo obravnaval vaš primer prometne nesreče oz. delovne nezgode vas bo opozoril tudi na dejstvo, da lahko premoženjski del škode uveljavljate takoj, nepremoženjskega pa šele takrat, ko se bo vaše zdravstveno stanje stabilziralo ali zdravljenje zaključilo.

 

Kdaj do odvetnika?

 

Smiselno je torej, da stopite v stik z odvetnikom za odškodnine čimprej, da ne boste morebiti naredili kakšne nepazljivosti ali napake, ki bi bila za vaš odškodninski primer bodisi usodna bodisi bi imela za posledico nižjo poravnalno ponudbo za odškodnino, kot bi vam pripadala sicer.

 

Denarna odškodnina - kako jo dobiti?

Odškodnina je lahko izplačana šele na podlagi odškodninskega zahtevka. Odškodninski zahtevek je zahteva(pisanje) v katerem oškodovanec uveljavlja, da mu je bila povzročena škoda, iz česa naj bi ta škoda izvirala, kakšne vrste telesnih poškodb je utrpel oziroma katero premoženje se mu je zmanjšalo in kakšna odškodnina mu pripada.Razprava 

Dober odvetnik za odškodnine bo vključil še nekaj sodne prakse s primerljivmi primeri in višinami odškodnine, če obstaja ter kakšno sodno prakso s področja vzročne zveze oz. odločitve sodišča vezano na odškodnino, povzročitelja ipd. Odškodninski zahtevek bo običajno vključeval nekaj medicinske dokumentacije (zdravstvene dokumentacije) vsaj v kopiji, nekaj slik, pojasnila o bolečinah (kakšne so duševne bolečine, kakšne so telesne bolečine) in neprijetnostih oškodovanca.

 

Odškodninski zahtevek vedno vlagamo pisno, v odvetniški pisarni ga pošljemo po pošti na zavarovalnico oziroma povzročitelja, če zavarovalnica ni znana.

 

Kakšne so lahko posledice prometnih nesreč?

Posledice prometnih nesreč, ki jih utrpijo oškodovanci so običajno telesne bolečine torej fizične bolečine. Definicija je, da je organ nezmožen opravljati normalne funkcije delovanja. Torej nekaj boli, ali pa nam je to sploh fizično onemogočeno (npr. zlomi, zvini).

 

Dodatno so posledice v psihičnih bolečinah, ki vključujejo primarni strah (ob dogodku), zmanjšanje življenske aktivnosti, sekundarni strah (strah ob zdravljenju).

 

Posledice so lahko tudi premoženjske narave - torej poškodbe na stvareh ali uničenja stvari (vozil, ipd).

 

Kaj storiti po delovni nezgodi/prometni nesreči?

Po delovni nezgodi oz. prometni nesreči je najbolj smiselno, po nudenju prve pomoči, opraviti vsaj nekaj fotografij oškodovanca (poškodb), povzročitelja (vozila, predmetov, ceste), kraja same delovne nezgode ali prometne nesreče, bližnje in širše okoliščine.


Stres

 

Smiselno je tudi zabeležiti čas dogodka (zaradi vprašanja svetlobe v dnevu), ali je bilo udeležencem (oškodovancem in povzročiteljem) odrejen alkotest ali druga testiranja (npr. preverjanje tehnične izpravnosti vozila). Pomembno je zabeležiti podatke prič (ime priimek in naslov). Če gre za prometno nesrečo, ne škodi tudi zapis registrskih tablic vozil, ki so dogodek videli.

Avtomobil

 

Po tem pa seveda zbiranje zdravniške dokumentacije (medicinske dokumentacije) v zvezi z zdravljenjem in zapiske o bolečinah, zdravilih, stranskih učinkih, ipd. 

 

Kakšna je razlika med premoženjskim in nepremoženjskim elementom odškodnine?

 

Premoženjski element oškodnine se nanaša na zmanjšanje premoženja odškodovanca in izgubo zaslužka. Zmanjšanje premoženja pomeni bodisi, da je star uničena in je potrebno novo, bodisi da je poškodovana in je potrebno razliko povrniti, bodisi plačati popravilo. V primeru telesnih poškodb so premoženjski elementi škode manjši, npr strošek plačila analgetikov (protibolečinskih tablet), opornic, kinezijskih trakov, masaž, obiskov savn, plavanj, razmigovanj, fitnesa, ipd. V premoženjski element spada tudi izpad dohodka (zaradi bolniškega staleža).
Vratna opornica

 

Nepremoženjski element odškodnine pa je ves tisti, ki ni striktno premoženjski. Gre za škodo iz naslova dobrega imena, škodo iz naslova telesnih bolečin, škoda iz naslova duševnih bolečin, strahu, škoda zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

 

V katerih primerih se lahko uveljavlja odškodnina?

 

Odškodnina se lahko uveljavlja vedno, kadar odškodovanec in povzročitelj nista ista oseba. V primeru, da sta oškodovanec in povzročitelj ista oseba, pa je pomembno, da škoda ni bila povzročena namerno oz. naklepno in da obstaja takšno odškodninsko kritje, ki bo zagotovilo izplačilo odškodnine. Odškodnina iz tega naslova je npr. AO-plus ali AO zavarovanje. 

 

Katere dokumente je treba priložiti ob vlogi za odškodnino?

Najmanj kar je potrebno priložiti je dokaz o obstoju škodnega dogodka, dokaz o obstoju škode. Seveda pa je smiselno priložiti čimveč dokumentacije, ki je povezana s samim škodnim dogodkov. 

 

Kaj točno je odškodninski zahtevek?

 

Odškodninski zahtevek je vrste pisanja, ki ga odvetnik za odškodnine vloži (pošlje) povzročitelju oziroma njegovi zavarovalnici z namenom zahtevati izplačilo. Vsebuje uvod, jedro (opis) in zahtevek, priloženo pa mu je pooblastilo in dokumentacija.

 

Kakšne vrste odškodnin lahko uveljavljam?

Uveljavljate lahko premoženjsko ali nepremoženjsko škodo. Lahko tudi oboje. Odvisno je od okoliščin in dokumentacije, ki jo imate, kakor tudi načina nastanka škode. Predlagamo, da se posvetujete z odvetnikom za odškodnine.

 

Ali lahko dobim višjo odškodnino, če sodelujem z odvetnikom?

Odvetniki so v pisanju odškodninskih zahtevkov bolj vešči, prav tako imajo več izkušenj s področja opisa in vrst odškodnine.
Zlomljena noga

Vsled tega je večja verjetnost, da bo sodelovanje z odvetnikom imelo za posledico višjo odškodnino.Opozoriti velja, da vsak pravnik ali odškodninska družba ni odvetnik, odvetnik je le tisti, ki je vpisan v imenik odvetniške zbornice. 

 

Kako je lahko odškodnina višja?

Odškodnina je višja, ko je zdravljenje daljše, poškodbe bolj resne ali dolgotrajnejše in izpad dohodka višji. Opozoriti pa velja, da se zavarovalnice visokim odškodninam upirajo, četudi so utemeljene, in je potrebno v takšnih primerih vložiti tožbo.

 

Kaj storiti, če mi ponudnik odškodnine ne odgovarja?

Če vam tisti, ki ste mu zaupali izterjavo odškodnine ne odgovarja in še ni v vašem imenu in primeru podpisal poravnavo, lahko sodelovanje prekličete. Pozanimajte o izbiri preden podpišete pooblastilo - in zahtevajte kopijo - da ne boste plačevali dvema ponudnikoma.

 

Ali moram vložiti tožbo, preden dobim svojo odškodnino za škodo?

Večina odškodninskih zahtevkov se reši še pred vložitvijo tožbe, torej izvensodno s podpisom poravnave.

Sodna odločitev


Poravnava pomeni, da se stranki dogovorita z namenom, da sodni postopek ne bo potreben. Včasih poravnava (npr. povzročitelj odgovornosti ne priznava) ni mogoča - posledično ni mogoče dobiti odškodnine za škodo drugače kot s tožbo. Odvetnik vas bo opozoril kdaj bi bilo smiselno vložiti tožbo.

 

Kakšna je moja pravica in potrebno znanje za uspeh pri uveljavljanju odškodnine?

V kolikor vaš odkodninski primer zaupate odvetniku za odškodnine ne potrebujete posebnega znanja. Vložitev odškodninskega zahtevka za škodo je vaša pravica, žal pa izplačilo odškodnine ni vedno uspešno.

 

Ali je višina odškodnine odvisna od oblike telesne poškodbe oz. vrsta telesne poškodbe?

 

Višina odškodnine je delno soodvisna tudi od oblike oziroma vrste telesne poškodbe. Višina odškodnine je v določenih primerih neposredno odvisna, v določenih primerih pa posredno odvisna od vrste telesne poškodbe.

 

Trajne poškodbe telesnih udov, organov, organskih sistemov se namreč vrednoti višje kot začasne nezmožnosti. Tako v kolikor ste izgubili en prst na roki ali nogi bo odškodnina večja kot bi si zlomili dva ali tri prste. Delna ali popolna izguba sluha je pogost primer delovnih nesreč.

Poškodovano zapestje
Hujši zlomi, ki se ne zacelijo v celoti, ali so posledice trajno vidne in funkcionalno opazne so pogosti primeri pri hujših prometnih nesrečah, še posebej v povezavi s skaženostjo (brazgotinami). Ni pa višina odvisna od tega, ali povzročitelj odgovornosti ne priznava ali ima zavarovanje ipd.

 

Prav zato je smiselno, da se predhodno posvetujete pri odvetniku. Tako je včasih pri delovnih nezgodah, čeprav so se delavci (pod prisilo) odpovedali uvevljaljati odškodnino, vseeno mogoče (sodno) izposlovati odškodnino.Glejte tudi:
Odškodnine, poravnave in zavarovalnine