Prvi naslov za pravno pomoč.

Sodna ureditev razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki

V primeru, da se solastniki ne morejo med seboj dogovoriti o skupnih poslih in upravljanju solastne stvari, je mogoče vložiti na sodišče v nepravdnem postopku predlog za sodno ureditev razmerij med solastniki.

Zakon enako pravico daje tudi etažnim solastnikom v zvezi s posli, za katere je potrebno soglasje, pa ga etažni solastniki ne morejo pridobiti. Tako lahko med drugim etažni lastniki preko sodišča zahtevajo tudi postavitev upravnika, v kolikor ga ne morejo določiti sami izvensodno.

V izjemnih primerih lahko predlagatelji v postopku sodne ureditve razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki zahtevajo tudi izdajo začasne odredbe, v kolikor bi bilo morebitno odlašanje v nasprotju z namenom odločanja in bi hkrati zaradi ne-odločitve pretila premoženjska škoda ali pa kaka druga škoda ali krivica za vse ali posamezne etažne lastnike.

Sodišče mora načeloma s sklepom odločiti tudi o tem, po kakšnih razmerjih se morajo deliti stroški glede ukrepa, ki ga presoja, ali je ukrep potreben oziroma nujen in podobno.

Predlog za sodno nadomestilo soglasja bo torej uspešen, kadar bo ukrep v korist skupnemu upravljanju in vzdrževanju stvari oziroma skladen z veljavno stanovanjsko in stvarnopravno zakonodajo.

Glej tudi:
Pravo nepremičnin in premičnin - Stvarno pravo
Sodna ureditev meje
Delitev solastnine nepremičnine
Motenje posesti - varstvo
Zemljiška knjiga - urejanje stanja
Služnost in nujna pot - nepremičnine