Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Služnost in nujna pot

Služnost in pravica do nujne poti sta dve izmed izvedenih pravic na nepremičnini, za razliko od lastninske pravice, ki jo štejemo za izvorno pravico.

Vsaka lastninska pravica na nepremičnini je namreč omejena s pravicami drugih lastnkov, s služnostjo, hipoteko, nujno potjo, stavbno pravico, ipd. Odvetnik za delovno pravo vas bo po pregledu stanja zemljiške knjige obvestil o omejitvah in običajnih tveganjih takšnih omejitev.

Služnost

 

Služnost oziroma služnostna pravica je določena kot pravica na tuji stvari. 

Poznamo osebne služnosti in stvarne služnosti. V služnostnem razmerju poznamo služnostnega zavezanca (lastnika nepremičnine, ki je dolžan nekaj trpeti) in služnostnega upravičenca (tisti, ki je upravičen zaradi imetništva služnosti ali lastništva druge nepreimčnine, izvajati določene aktivnosti na nepremičnini služnostnega zavezanca).

Služnost je redoma ustanovljena s pogodbo o ustanovitvi služnosti. Izjemoma je lahko sodno vzpostavljena, ali da se jo priposestvuje. Za pogoje o priposestvovanju služnosti se obrnite na odvetnika za nepremičnino pravo - stvarno pravo.

Smiselno je, da je služnost vpisana v zemljiško knjigo, tako pri služnostnemu zavezancu, kakor pri služnostnemu upravičencu. Odvetnik za nepremičninsko/stvarno pravo bo poskrbel ne samo za sestavo pogodbe o ustanovitvi služnosti, ampak tudi za pripravo predloga za vpis služnosti v zemljiško knjigo.

 

Nujna pot

 

Nujna pot izhaja iz pravice do lastninske pravice in dejstva, da mora vsak lastnik imeti vsaj eno možnost dostopa do svoje nepremičnine in s tem dostopa do javne poti. Brez dostopa do nepremičnine namreč lastninska pravica nima svojega ekonomskega substrata. Odvetnik za nepremičninsko/stvarno pravo vam bo pojasnil pogoje za pridobitev nujne poti, ki je sodna, odplačna in ima svoje specifike, značilne zgolj za nujno pot in ne nujno tudi za druge stvarnopravne institute oziroma institute nepremičninskega prava.

Nujna pot je vknjižena v zemljiško knjigo in zavezuje nadaljnje naslednike lastnikov, ki so zavezani trpeti nujno pot.


Glej tudi:
Sodna ureditev meje
Sodna delitev solastnine nepremičnine
Pravo nepremičnin - stvarno pravo
Motenje posesti - varstvo
Zemljiška knjiga - urejanje stanja