Prvi naslov za pravno pomoč.

Skrbništvo in stiki z otroci

Delo odvetnika za družinsko pravo v okviru postopka ločitve ali v ločenih družinskih postopkih je tudi urejanja vprašanja skupnega, deljena, delnega  skrbništva ter na drugi strani določitve stikov starša  (brez skrbništva) z otrokom. Odvetnik za družinsko pravo tako pomaga sodno urejati družinska razmerja v sodnem postopku družinska razmerja otrok do staršev in staršev do otrok v primeru, da se starša (skrbnika) sporečeta, ločitta, razvežeta, ali da razpade zunajzakonska zveza.

Odvetnik za družinsko pravo bo pojasnil, da je tekom postopka urejanja skrbništva in stikov potrebno presoditi koristi otrok, skladno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Evropsko konvencijo o pravicah otroka (otrokovih pravicah). Odvetnik za družinsko pravo bo tako tekom sodnega psotopka pomagal določiti skrbnika oziroma tistega od staršev, ki bo skrbnik. Skrbnik za otroka je tisti, ki v luči državnih organov skrbi ravni za koristi otroka in je zanj pravno in moralno odgovoren.

Odvetnik za družisnko pravo torej ureja in pomaga urejati v sodnem postopku vprašanja skrbništva, deljenega skrbništva, skupnega skrbništva ter določati in spreminjati stike starša z otrokom.

Delo odvetnika za družinsko pravo je tudi pojasniti kaj deljeno skrbništvo ali skupno skrbništvo pomeni. Deljeno skrbništvo ali skupno skrbništvo je sicer možno le takrat, kadar lahko starša še normalno komunicirata med seboj (vsaj glede otroka). Deljeno in skupno skrbništvo je podano takrat, kadar je otrok zaupan obema staršema. V teh primerih se bodisi starša izmenjujeta v skrbi za otroka ali pa izvajata skrbništvo skupaj ves čas. Od tega je tudi odvisno, kdo izvaja naloge zakonitega zastopnika (skrbnika), torej bodisi tisti, pri katerem je otrok (v primeru deljenega skrbništva), bodisi oba (v primeru skupnega skrbništva). 

Običajno so družinski spori pri odvetniku za družinsko pravo takšni, da deljeno ali skupno skrbništvo ni mogoče. V takšnem primeru se določi edinega skrbnika enega izmed otrok, drugi pa dobi stike z otrokom. Ker je med staršema pogosto napeto čustveno ozadje, je potrebno, da se stiki določijo hkrati čimbolj fleksibilno, hkrati pa tudi čimbolj konkretno, da se nobena od strank ne more sklicevati na to, da stiki niso dovolj podrobno določeni. Stiki z otroci so sicer v korist otrok, zato je smiselno, da se stiki izvedejo, če ni zakonskih pogojev za preprečitev stikov po odredbi sodišča. V nasprotnem primeru hitro pride do sodnega postopka zaradi neupravičeno preprečevanega stika.

Ne glede na obliko skrbništva, je potrebno tekom postopka družinskega spora določiti tudi preživnino. Preživnina, ki je v korist otroku, mora biti določena in sicer v denarju.

Glej tudi:
Odvzem poslovne sposobnosti - delno ali v celoti 
Preživnina
Delitev skupne lastnine - premoženja
Družinsko pravo in družinska razmerja