Prvi naslov za pravno pomoč.

Rehabilitacija - izbris obsodbe

Odvetnik za kazensko pravo vam lahko po prestanku kazni (zaporne, pogojne, ipd) in po poteku zakonsko podane dodatne dobe in zakonsko podanih pogojih, pomaga pri izbrisu obsodbe iz kazenske evidence.
 

Izbris iz kazenske evidence


Ministrstvo pristojno za pravosodje vodi kazensko evidenco za različne namene in daje izpiske po različnih zakonih. V interesu posameznika je, da ima kazensko evidenco prazno, torej da so se morebitne obsodbe izbrisale. To je mogoče lahko preveriti z zahtevo za izpis iz kazenske evidence. V kolikor pride do napake pri vnosu v evidenco, pa je potrebno in mogoče sprožiti postopke za ureditev tega.

Rehabilitacija

Rehabilitacija je proces usmerjen v ponovni sprejem v družbo. V praksi je usmerjen v izbris iz kazenske evidence. Poznamo zakonsko rehabilitacijo, ki se izvede po (v zakonu določenih) rokih ali pa sodno (na podlagi odločitve sodišča). Vsekakor je potrebno v okviru obsodilnih sodb in pravnih posledic le teh, presojati tudi posledice v smislu evidence kazenske evidence obsod in izbrisa le teh.

Amnestija

Amnestija je akt politične modrosti in milosti vladarja. Poznamo pravo - individualno ali pa nepravo - zakonsko. Amnestija sicer v zadnjih letih ni pogosta, tista, ki je bila, je bila bolj usmerjena v posledice obsodbe, kot pa v pravi odpust kazenskega pregona v celoti.


Glej:
Obdolžilni predlog in obtožnica
Prekrški in prekrškovno pravo
Kazensko pravo in kazenski postopek, zagovor v kazenskem postopku, zastopanje obdolženca, zastopanje oškodovanca, priprava na ali obramba pred postavitvijo premoženjskopravnega zahtevka