Prvi naslov za pravno pomoč.

Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP)

V primeru kršitve človekovih pravic, ima posameznik, državljan države podpisnice Evropske konvencije o človekovih pravicah, pravico, da zahteva, da o njegovi pritožbi odloči Evropsko sodišče za človekove pravice v Strassbourgu, ki je bilo ustanovljeno na podlagi konvencije ter seveda kasnejših protokolov h konvenciji.

Pritožba je lahko tudi v jeziku državljana države članice, vendar se kasneje, tekom postopka, dejansko uporabljata kot delovni jezik zgolj še francoščina in/ali angleščina. Končne odločitve pa so prevedene tudi v jezik pritožnika in države, zoper katero je bila pritožba vložena.

Pritožba mora biti vložena na predpisanem obrazcu in vsebovati vse zahteve, podatke, listin, ki jih predvideva konvencija in Poslovnik Evropskega sodišča za človekove pravice. V kolikor je pritožba vložena pravilno, je formalno pravilno vložena in popolna, ni pa nujno, da je dopustna.

Dopustna je pritožba, v kolikor jo v okviru predhodnega preizkusa določijo kot dopustno. Predvsem gre za primarne kriterije dopustnosti - ali so bila izčrpana vsa pravna sredstva v državi pogodbenici, ali se je kršitev človekovih pravic uveljavljalo že tekom rednega postopka, ali gre za kršitev človekove pravice, za katere je varstvo predvideno v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ali gre za takšno hujšo kršitev, idr.

V okviru predhodnega postopka se glede pravnega vprašanja presoja tudi vprašanje predhodne sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (in/ali Vrhovnega sodišča ZDA, smiselno). Razlog je v tem, da v kolikor je bilo o podobni zadevi s precej prepričljivimi argumenti že odločeno (negativno), ni razloga, da bi se vodil ponovno isti postopek. Ima pa pritožnik seveda možnost, da zatrjuje, da se njehovo dejansko stanje v bistvenem razlikuje od tistega v sodni praksi, a vendar je to v praksi težko.

Precej pritožb je zavrženih tudi iz razloga, da pravna sredstva v državi članici niso izčrpana. Torej da še obstajaj kakšna redna pot za uveljavljanje pravic posameznika - pritožnika. Država pogodbenica mora namreč morati imeti na voljo možnost, da zadevo reši na nacionalni ravni, preden preide v obravnavo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Je pa sicer sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice od tega pravila določilo tudi nekaj izjem - predvsem takrat, kadar bi šlo za hujše posledice, iz dosedanjega postopka pa je razvidno, da odločitev ne bo spremenjena (npr. kadar je nacionalna sodna praksa enotna, pritožnik pa trdi, da mu prav ta krši njegove človekove pravice). Ker gre za izjemo, jo je potrebno presojati izjemno ozko in restriktivno ter se ob tem sklicevati tudi na morebitne podobne odločitve.

Za razliko od glavnine držav pogodbenic - podpisnic, deluje Evropsko sodišče za človekoe pravice bolj po sistemu case-law (precedensov), kot pa formalizma. Temu sledijo tudi pravila, zatorej je precej napotkov, namigov, da naj pritožniki predhodno poskušajo preiskati obširno bazo in se sklicevati na bogato sodno prakso oziroma stališča, zavzeta v le tej.

Postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice so sicer precej zapleteni in dolgotrajni, večina pritožnikov si obeta poleg formalne zmage tudi odškodnino zaradi kršitve. Ta sicer pogosto odmeva kot visoka, a Evropsko sodišče za človekove pravice skuša odločiti v okviru odškodninskega zahtevka tudi o tem, kakšni stroški so pritožniku nastali, kakšno škodo je imel. Ker gre običajno za večletne postopke, je ta škoda lahko tudi precej visoka, saj se je seštevala oziroma akumulirala skozi leta.

Vsekakor pa je potrebno pred vložitvijo pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice se posvetovati z odvetnikom, ki ima izkušnje s tega področja in to pravočasno in z dovolj dokumentacije. Brez tega, je možnost uspeha še manjša od sicer precej nizke.


Glej tudi:
Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)