Prvi naslov za pravno pomoč.

Ločitev in razveza zakonske zveze

Ko razpade življenska skupnost, ko si partnerja delita mizo, posteljo in finance, je potrebno razmisliti o ločitvi oz. razvezi zakonske zveze.

Medtem ko lahko življenska skupnost razpade že takoj ko se partnerja razselita, pa je ločitev oziroma razveza zakonske zveze formalno začeta šele z vložitvijo tožbe.

Tožba za ločitev oziroma na razvezo zakonske zveze vloži eden od partnerjev zoper drugega partneja.

Izjemoma se lahko razveže zakonsko zvezo tudi sporazumno, v kolikor tekom celotnega postopka partnerja soglašata z razvezo in se lahko o razvezi, skrbništvu otrok, stikih in drugih vprašanjih sporazumno dogovorita.

V kolikor sporazumni dogovor ni mogoč, je potrebno vložiti tožbo na razvezo zakonske zveze oz. ločitev. Ravezo zakonske zveze oz. ločitev je potrebno s tožbo vložiti pri pristojnem sodišču ter zahtevati razvezo, skrbništvo, stike, preživnino.

V okviru sodne presoje sporazuma med partnerjema ali v okviru tožbe, mora sodišče po uradni dolžnosti presoditi tudi vprašanje primernosti skrbništva za mladoletne otroke, saj mora glede koristi otrok skrbeti sodišče po uradni dolžnosti in raziskovati vse potrebne okoliščine.

Odvetnik za družinsko pravo vam bo tako tekom ločitvenega postopka oziroma postopka za razvezo zakonske zveze. Tako vam bo pomagal glede skrbništva, glede preživnine, glede stikov, glede skupnega premoženja.

Postopek s tožbo na razvezo zakonske zveze - postopek s tožbo na ločitev

 

Postopek s tožbo na razvezo zakonske zveze se začne z zavedanjem, da med zakoncema ni enotnega mnenja o potrebnosti razveze zakonske zveze oziroma ureditve preživnine, varstva in vzgoje, skrbništva in stikov glede mladoletnih otrok.

Odvetnik za družinsko pravo bo postopek začel s temeljitim uvodnim pogovorom o stanju v družini, o pričakovanjih posameznika - partnerja, in o danih možnostih glede na sodno prakso, zakonodajo in finančno-socialne okoliščine bivanja družine. Delo odvetnika za družinsko pravo je tudi, da pridobi od stranke ustrezna dokazila o teh okoliščinah (podatke o poroki, rojstvih, premoženju, najemu, razpadu zakonske zveze).

Postopek se bo nadaljeval tako, da bo odvetnik za družinsko pravo pripravil tožbo za razvezo zakonske zveze oz. tožbo za ločitev ter po potrebi morebiti predlagal tudi izdajo začasne odredbe o vzgoji in varstvu (skrbništvu), stikih in preživnini. Ko bo tožba na razvezo zakonske zveze oz. tožba na ločitev vložena pri pristojnemu Okrožnemu sodišču (družinskemu sodišču) in bo plačana sodna taksa, bo sodišče posredovalo tožbo pristojnemu Centru za socialno delo (CSD), kjer se opravi svetovalni razgovor. Na Centru za socialno delo lahko zakonca tudi skleneta okvirni dogovor o vzgoji in varstvu (skrbništvu), stikih in preživnini, kar center posreduje družinskemu sodišču. Družinsko Sodišče v vmesnem času vroči tožbo tudi nasprotni stranki v odgovor. Ko pride zadeva na vrsto, se lahko po potrebi izvede še družinska mediacija, v kolikor družinski sodnik meni, da to ni potrebno, pa se razpiše narok za družinsko obravnavo.

Na narok za družinsko obravnavo sta povabljena oba partnerja in starješi mladoletni otroci ali otroci, ki so v vmesnem času postali polnoletni. Tam se vsi zaslišijo, v kolikor pa je glede na okoliščine potrebno, se postavi tudi izvedenec klinične psihologije glede koristi otrok. Redkeje se postavi še izvedenec psihiater v zvezi z obravnavo sposobnosti staršev skrbeti za otroke in prepoznavati njihove čustvene, fiziološke in vzgojne potrebe v družbi in družini.

Sodišče na podlagi mnenja CSD, zaslišanja in mnnenja izvedenca klinične psihologije opravi presojo in izda sodbo.


Glej tudi:
Odvzem poslovne sposobnosti - delno ali v celoti
Skrbništvo in stiki z otroci
Delitev skupne lastnine - premoženja
Družinsko pravo, družinska razmerja, razveza oz. ločitev
Preživnina in preživninske obveznosti
Izvršba - preživnina