Prvi naslov za pravno pomoč.

Izvršba na podlagi verodostojne listine - izterjava

Izvršba oziroma izvršilni postopek je namenjen poplačilu upnika iz premoženja in prihodkov dolžnika. Upnik lahko tako preko izvršbe in izvršilnega postopka poseže po premoženju, dolžnikovih prejemkih ali celo terjatvah, ki jih ima dolžnik do svojega dolžnika.

Upnik navadno nima izvršilnega naslova (sodba, poravnava, izvršljiv notarski zapis), ampak ima kakšno listino, ki bi lahko ustrezala verodostojni listini, ali pa je takšno listino na podlagi verodostojnih dogodkov potrebno šele izdelati. Verodostojna listina je listina na trajnem mediju, ki verodostojno priča o poslovno-pravnem dogodku, ki se je zgodil v preteklosti med upnikom in dolžnikom.

V kolikor bi dolžnik tekom postopka izvršbe (na podlagi predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine) ugovarjal, bi nato izvršilno sodišče odstopilo zadevo pristojnemu sodišču (pravdnemu), ki bi presodilo o utemeljenosti upnikovega zahtevka. V praksi izvršilnega sodišča na podlagi verodostojne listine, je velika večina zahtevkov končanih brez odstopa pravdnemu sodišču. Četudi pride do odstopa pa bo odvetnik za izvršbe pripravil ustrezno dopolnitev tožbe in podal navedbe o verodostojnosti listin, ki so bile podlaga za predlog za izvršbo. Vsekakor bo odvetnik za izvršbo na podlagi predloženih listin, prič in navedb stranke naredil vse v njegovi moči, da se zahtevek upnika izterja od dolžnika.

Izvršba zaradi zadolžnice, menice, izvršnice


Upnik lahko izvršbo na podlagi verodostojne listine sproži na podlagi zadolžnice, menice ali izvršnice. Glede na pravno naravo listine je mogoče tudi, da bodo pravice iz takšne listine drugačne (npr. krajši roki za ugovor, omejene možnosti za ugovor, ipd). Prav zaradi omenjenega je smotrno, da predlog za izvršbo vloži odvetnik za izvršbo in sicer na podlagi pogovora s stranko in analizo listine, ki mu bo predložena kot dokaz o obstoju dolga.

Izvršba po pogodbi


V kolikor so obveznosti dogovorjene po pogodbi, pa je rok za izpolnitev potekel, je mogoče dolg izterjati tudi na podlagi pogodbe, brez posebnega računa ali fakture. V kolikor so dogovorjene pogodbene ali zamudne obresti bo odvetnik za izvršbe pripravil tudi poseben obračun pogodbenih in/ali zamudnih obresti za dolg, ki se izterjuje.

Izvršba zaradi neplačanega računa


Upnik bo navadno želel, da mu odvetnik za izvršbe vloži predlog za izvršbo na podlagi neplačanega računa. V omenjenem primeru se lahko pripravi tudi posebej obračun zamudnih obresti, v kolikor to upnik želi in to naroči odvetniku za izvršbe. Odvetnik za izvršbe bo v tem primeru izdelal obračun zamudnih obresti na podlagi podatkov v fakturi (računu) in le to vzel kot podlago za vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

Izvršba zaradi posojila


Posojilo je dano na podlagi pogodbe o posojilu. Le ta je lahko pisna (zapisana na papir, podpisana, morebiti celo z overjenima podpisoma) ali pa ustna (dogovorjena ustno).

Posojilo je potrebno ne glede na vrsto obličnosti pogodbe vrniti. V kolikor pa upnik nima pisne pogodbe se zadeva zaplete, v kolikor želi upnik iti neposredno v izvršbo na podlagi verodostojne listine, saj le te nima neposredno pri sebi.

Opcije so v takšnem primeru neposredna tožba na vračilo dolga ali pa izvršba na podlagi verodostojne listine. Le to je potrebno najprej šele sestaviti, jo poslati upniku, nato pa šele lahko govorimo o začetku postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Odvetnik za izvršbe vam bo glede vračila posojila svetoval, glede na okoliščine, kakšna opcija bi bila za vas najbolj smiselna in ugodna. Za omenjeno boste potrebovali čimveč informacij o dolžniku ter podatke o tem, kdaj se denar posodili, do kdaj je bil posojen, kakšen je bil dogovor o zamudnih obrestih in podobno.

V kolikor ne razpolagate s takšnimi informacijami, se boste po pogovoru z odvetnikom za izvršbe odločili glede nadaljnjega postopanja, nikakor pa ni potrebno "pozabiti na dolg", saj ga je še vedno mogoče izterjati. Potrebna je le pomoč dobrega odvetnika za izvršbe in izterjava bo stekla.

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost