Prvi naslov za pravno pomoč.

Izvršba - preživnina

Izvršba pomeni prisilno izterjavo denarne ali nedenarne obveznosti. Izvršba je torej omejevanje prisile, ki bi jo izvajal upnik, z namenom poplačila dolga. Izvršba je omejena na državno prisilo in sodno kontrolo pravilnosti izterjave.

Poznamo izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Izvršba na podlagi izvršilnega naslova (sodba - sodna odločba, sodna poravnava, notarski zapis, ipd) je za upnika lažja, učinkovitejša, saj dolžnika omejuje pri njegovem oporekanju temelja dolga.

Izvršba za neplačano preživnino se začne na podlagi predloga za izvršbo. Predlog za izvršbo se vloži pri krajevno in stvarno pristojnemu sodišču. Običajno se predlog za izvršbo vloži po prebivališču dolžnika, izjemoma se predlog za izvršbo vloži lahko tudi po prebivališču upnika, če so za to podani pogoji in zakon o izvršbi in zavarovanju (oziroma zakon o pravdnem postopku) tako dovoljuje.

Predlog za izvršbo mora vsebovati vse potrebne formalne in vsebinske sestavine, da je sposoben za obravnavo s strani izvršilnega sodišča. Ob vložitvi predloga za izvršbo je potrebno plačati sodno takso, razen v kolikor jo izvršilno sodišče oprosti upniku.

Pred vložitvijo predloga za izvršbo je potrebno za samo izvršbo ugotoviti obseg obveznosti, ki jo dolžnik - preživninski zavezanec dolguje upniku - preživninskemu upravičencu. Pogosto je potrebno upoštevati še kakšna delna plačila preživnine ter morebiti tudi zakonske zamudne obresti od neplačanih delov preživnine ali prepozno plačane preživnine. V kolikor je del neplačane preživnine bil že izplačan s strani Jamstvenega in preživninskega sklada RS, je potrebno tudi v tem delu omejiti izvršbo, saj v tem delu izterjuje izvršbo Jamstveni in preživninski sklad RS, na katerega je deloma (v delu izplačila nadomestila preživnine) prešla preživninska terjatev.


Preživnina se terja v izvršbi. Izvršba poteka po pravilih izvršilnega postopka, ki so določena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. V predlogu za izvršbo, izjemoma tudi kasneje tekom izvršbe oz. izvršilnega postopka, je potrebno predlagati tudi ustrezna izvršilna sredstva oziroma sredstva izvršbe.

Ker ima izvršba zaradi neplačane preživnine posebnosti, lahko izjemoma tekom izvršbe oz. izvršilnega postopka terjate tudi bodoče terjatve vendar le za eno leto vnaprej. To možnost zakon posebej omejuje le na izvršbo za neplačano preživnino in le za eno leto vnaprej. To začasno zavarovanje plačil preživnine je torej izjema od splošnega pravila, da se v izvršbi izterjujejo le neplačane zapadle terjatve.

Preživnino se plačuje v denarju, zato se tekom izvršbe oz. izvršilnega postopka poskuša unovčiti premoženje ali zarubiti denar. Unovčenje premoženja poteka preko rubeža, cenitve in prodaje stvari, ki so v lasti dolžnika, z namenom poplačila upnika.

V kolikor bi se dolžnik izogibal plačilu preživnine v izvršbi oz. izvršilnem postopku, je možno razmisliti tudi o kazenski ovadbi zaradi neplačevanja preživnine, če so podane objektivne okoliščine, da bi dolžnik - preživninski zavezanec - lahko plačeval preživnino, pa ne plačuje preživnino oziroma je delovno spoben pridobivati prihodke.

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost