Prvi naslov za pravno pomoč.

Pravo nepremičnin in stvarno pravo

Pravo nepremičnin in stvarno pravoNepremičninsko pravoPravna ureditev nepremičnin je za večino bistvenega pomena, saj posega v eno izmed več (zadnjih) »absolutnih« pravic, ki jih imamo zoper tretje osebe. 

Hkrati je stvarno pravo za večino povezano z intimo našega doma, saj gre običajno za nepremičnino v kateri živimo in premičnine katere uporabljamo v svojem prostem času, ko pričakujemo visoko stopnjo zasebnosti in miru.


Iskanje nepremičnine 

Prav tako so nepremičninske vrednosti oz. cena za lastništvo visoke. Vrste nepremičnin obsegajo tako parcelo, vrednejšo hišo, stanovanje, ipd.

Nakup nepremičnine
Omejitev pravic iz nepremičninePravni red lastnika (imetnika doma) ob svojem izvrševanju lastninske pravice omejuje tako, da je dolžan spoštovati številne predpise, ki so usmerjeni v varstvo okolja, varstvo prostora ali varstvo medsosedskih odnosov.

Nepremičninski projekt 

Odvetnik za nepremičnine in stvarno pravo vam ob tem lahko pomaga. Kaj nam pomaga nova vrednejša hiša, če nima dostopa - kaj nam pomaga vrednejša hiša, če imamo vsak dan nove težave s sosedi. Kaj nam pomaga novo stanovanje, če je polno stvarnih napak, zamakanj, plesni, hiša strukturno nestabilna, parcela večji del leta pod vodo, ipd.


Stanovanjsko pravo 

Zato se ne glede na izključujočo naravo lastninske pravice pogosto zgodi, da je za takšno ali drugačno razpolaganje z lastnino (npr. novogradnja, izboljšanje, parcelacija na novo, komasacija, sprememba namena rabe, prodaja oz. nakup, služnost, stvarno breme, stavbno pravico, zakup, najem, zastavo nepremičin na novo ipd) potrebno soglasje nosilca javnih pooblastil, občasno pa tudi (zaradi mirnih sosedskih odnosov oziroma pravice javnosti do sodelovanja v odločanju o okoljskih zadevah) soglasje sosedov oziroma prizadetih strank.

Posest nepremičnine

Ob tem je opozoriti, da cena odraža tudi pravno stanje oziroma presek več pravnih stanj.


Stvarno pravo - (ne)premičninsko pravo


V okviru nepremičninskega prava obravnavamo tudi problematiko služnosti, priposestvovanja ali hipotek oziroma zemljiškega dolga.


Nakup stanovanja
Po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci s področja urbanizma (prostorskega urejanja) in geodetske stroke.

Pravo urejanja stvarnopravnih razmerij 

 

Nepremičninsko pravo je tudi sklop stanovanjskega prava, služnostnega prava, emisijskega prava, pravne ureditve stavrnega užitka, zastavne pravice, zemljiškega dolga in različnih fiduciarnih razmerij.

Stanovanjsko pravo

 

Stanovanjsko pravo je neposredno povezano s pravnim položajem rednega in izrednega upravljanja večstanovanjskih stavb, delitvijo stroškov in medsosedskimi odnosi.
Stanovanje


Pravo solastniških razmerij ter razmerij do premičnin (vozil, strojev, opreme idr), varstvo služnosti, lastninske pravice, pravice do emisij, stvarnega užitka, zastavne pravice, zemljiški dolg

 

Po potrebi pripravimo pravno mnenje s področja  (motenja posesti, varstva posesti, pravice do posesti) posesti stanovanja, prenosa lastninske pravice, medsosedskega sožitja, zakonitosti hišnega reda,ipd, ali pripravimo ustrezne zahtevke in tožbe. Nepremičninska razmerja 

Odvetnik za nepremičnine in stvarno pravo za vas lahko vloži tudi tožbo zaradi motenja posesti, varstvo pravic imetnikov etažne lastnine, solastnine.


Najemna razmerja in najemna pogodbaOdvetnik za nepremičnine in stvarno pravo vam pomaga tudi pri urejanju pravic in obveznosti glede najemne pogodbe.


Najemniška razmerja


Odvetnik za najemna razmerja vam bo nudil strokovno pravno pomoč tako pri urejanju razmerij z upravnikom stavbe, kot tuid glede neplačevanja najemnine ali odpovedi najemne pogodbe.

Vrste najemnih razmerij


Stanovanjsko pravo in pravo najema poslovnih nepremičnin se sicer glede omenjenega delita na dva področja in sicer področje urejanja razmerij etažne lastnine in področje urejanja razmerij solastnine.


Hiša in izkaznica
Odvetnik za nepremičnine vam lahko pomaga pri obeh in tako nudi strokovno pravno pomoč za primer, da se počutite bodisi kot najemodajalec, bodisi kot najemnik oškodovane za svoje pravice kot lastnik-najemodajalec ali najemnik-uporabnik, ki je predmet najemnega razmerja in s tem najemne pogodbe.

 

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne
 in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na: