Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Pravo nepremičnin in stvarno pravo

Nepremičninsko pravo

Pravna ureditev nepremičnin je za večino bistvenega pomena, saj posega v eno izmed zadnjih »absolutnih« pravic, ki jih imamo zoper tretje osebe. Hkrati je stvarno pravo za večino povezano z intimo našega doma, saj gre običajno za nepremičnino v kateri živimo in premičnine katere uporabljamo v svojem prostem času, ko pričakujemo visoko stopnjo zasebnosti in miru.

Pravni red lastnika (imetnika doma) ob svojem izvrševanju lastninske pravice omejuje tako, da je dolžan spoštovati številne predpise, ki so usmerjeni v varstvo okolja, varstvo prostora ali varstvo medsosedskih odnosov. Odvetnik za nepremičnine in stvarno pravo vam ob tem lahko pomaga.

Zato se ne glede na izključujočo naravo lastninske pravice pogosto zgodi, da je za takšno ali drugačno razpolaganje z lastnino (npr. gradnja, izboljšanje, parcelacija, komasacija, sprememba namena rabe, prodaja oz. nakup, služnost, stvarno breme, stavbno pravico, zakup, najem, zastavo, ipd) potrebno soglasje nosilca javnih pooblastil, občasno pa tudi (zaradi mirnih sosedskih odnosov oziroma pravice javnosti do sodelovanja v odločanju o okoljskih zadevah) soglasje sosedov oziroma prizadetih strank.

Stvarno pravo - pravo (ne)premičnin, stanovanjsko pravo, pravo urejanja solastniških razmerij ter razmerij do premičnin (vozil, strojev, opreme idr), varstvo služnosti, lastninske pravice, pravice do emisij, stvarnega užitka, zastavne pravice, zemljiški dolg

V okviru nepremičninskega prava obravnavamo tudi problematiko služnosti, priposestvovanja ali hipotek oziroma zemljiškega dolga. Po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci s področja urbanizma (prostorskega urejanja) in geodetske stroke.

Nepremičninsko pravo je tako sklop stanovanjskega prava, služnostnega prava, emisijskega prava, pravne ureditve stavrnega užitka, zastavne pravice, zemljiškega dolga in različnih fiduciarnih razmerij.

Stanovanjsko pravo je neposredno povezano s pravnim položajem rednega in izrednega upravljanja večstanovanjskih stavb, delitvijo stroškov in medsosedskimi odnosi.

Po potrebi pripravimo pravno mnenje s področja  (motenja posesti, varstva posesti, pravice do posesti) posesti stanovanja, prenosa lastninske pravice, medsosedskega sožitja, zakonitosti hišnega reda,ipd, ali pripravimo ustrezne zahtevke in tožbe. 

Odvetnik za nepremičnine in stvarno pravo za vas lahko vloži tudi tožbo zaradi motenja posesti, varstvo pravic imetnikov etažne lastnine, solastnine.

Najemna razmerja in najemna pogodba

Odvetnik za nepremičnine in stvarno pravo vam pomaga tudi pri urejanju pravic in obveznosti glede najemne pogodbe. Odvetnik za najemna razmerja vam bo nudil strokovno pravno pomoč tako pri urejanju razmerij z upravnikom stavbe, kot tuid glede neplačevanja najemnine ali odpovedi najemne pogodbe.

Stanovanjsko pravo in pravo najema poslovnih nepremičnin se sicer glede omenjenega delita na dva področja in sicer področje urejanja razmerij etažne lastnine in področje urejanja razmerij solastnine.

Odvetnik za nepremičnine vam lahko pomaga pri obeh in tako nudi strokovno pravno pomoč za primer, da se počutite bodisi kot najemodajalec, bodisi kot najemnik oškodovane za svoje pravice kot lastnik-najemodajalec ali najemnik-uporabnik nepremičnine, ki je predmet najemnega razmerja in s tem najemne pogodbe.

Gradbeno pravo

Gradbeno pravo obsega pravna razmerja v povezavi z dejavnostjo gradbeništva, še posebej pravice, dolžnosti in odgovornosti med naročnikom in izvajalcem ter izvajalcem in podizvajalcem, občasno pa tudi pravice in dolžnosti med naročnikom in podizvajalci.
Gradbeno pravo

Gradbeno pravo se, tako kot pove že ime, ukvarja z gradbeništvom, gradnjo stavb, objektov, druge infrastrukture, njihovim vzdrževanjem, obnovo, sanacijo, dokončanjem gradnje, spremembami (poslovnega ali zasebnega) namena ter pridobivanjem ustrezne dokumentacije za gradnjo, vzdrževanje, obnovo, in podobno.

Osnova za urejanje razmerij je v gradbeni pogodbi, preostala področja pa so pokrita s strani številnih drugih zakonov, predpisov in tehničnih standardov, ki zavezujejo strokovnjake gradbeniške stroke k dolžnostnemu ravnanju, ki ne dopušča prostora za napake.

Vrednostni papirji

Vrednostni papirji in investicije so gonilo razvoja gospodarstva, zato država skuša omejiti nepravilnosti na trgu s pomočjo različnih predpisov, ki urejajo delovanje na borzi in izven borze ter pravice in dolžnosti investitorjev.

Svetovanje s področja vrednostnih papirjev, borze in investicij obsega različne interdisciplinarne presoje konkretnih dogodkov (transakcij oz. poslov).

Glej tudi:
Sodna ureditev meje
Delitev solastnine nepremičnine
Motenje posesti - varstvo
Zemljiška knjiga - urejanje stanja
Služnost in nujna pot - nepremičnine