Prvi naslov za pravno pomoč.

Pogodbe

Pogodbeno pravo

Pogodbeno pravo obsega poleg samih pogodb tudi splošna načela civilnega prava. Vsako pogodbeno razmerje se začne s sklenitvijo pogodbe, ki je lahko pisna ali ustna, lahko je oblika predpisana ali ne, lahko je forma nujna ali samo za dokazovanje. Ob tem se pogosto pozablja, da pogodba ni samo nepotrebna papirologija, ampak služi predvsem dokazljivosti in pravni varnosti obeh pogodbenih strank, saj pogodba praviloma določa tudi ravnanje v primeru konfliktnih situacij med strankama, med katerimi se lahko prek predhodno urejenih pravil zmanjšajo trenja oziroma pospeši reševanje spora v smislu nadaljnjega sodelovanja.

Pogodba je tudi ključna za uveljavljanje pogodbene kazni. Pogodbena kazen v ustni pogodbi skorajda ni mogoča iz praktičnih razlogov. Pogodba je torej tista, ki kot preventiva ščiti obe stranki, da se lahko zaneseta na izpolnitev nasprotne stranke, da so razmerja med njima jasna, določena ali določljiva in vnaprej predvidljiva ter da bo sodišče vprimeru spora dalo veljavo dogovoru, ki sta ga sklenili pogodbeni stranki.

Pogodbena določila morajo biti jasna, morajo biti skladna z veljavnim pravom in upoštevati vse pogodbene in zakonske omejitve, ki odpadejo na pogodbo. Odvetnik, ki sestavlja pogodbo pa mora biti seznanjen z vsemi pravno relevantnimi okoliščinami sklepanja pogodbe, saj bo le tako lahko kar najbolje varoval pravne koristi strank.

Pogodbeno pravo - sestava, kršitve pogodbe, dogovori, tožbe, začasne odredbe, zahtevki, odškodnina, dogovori in veljavnost, ničnost ter iztožljivost pogodbenih določil

Svetovanje s področja pogodbenega prava obsega svetovanje glede sestave lažjih ali kompleksnejših pogodb, kot tudi svetovanje v zvezi z obstoječimi pogodbami in pravicami ter dolžnostmi, ki iz te izvirajo. V primeru spora takšno svetovanje obsega tudi zastopanje pri sodno postavljenih zahtevkih za spoštovanje določil pogodbe in (denarne) kompenzacije iz naslova škode povzročene s kršitvijo pogodbenih obveznosti.

Ob vprašanju vsebine pogodbe, se bo pogosto postavilo tudi vprašanje oblike pogodbe ter tudi pristojnosti o reševanju morebitnih sporov, tako krajevne, kakor stvarne in tudi procesne pristojnosti. Stranke se namreč lahko odločijo tudi za arbitražo namesto sodišča in sodnega reševanja sporov iz sklenjenih pogodb oz. pogodbenih razmerij.

Glej tudi:
Pogodba o preužitku, darilna pogodba in darilna pogodba za primer smrti
Mediacija, poravnava in arbitraža
Gospodarsko pravo