Prvi naslov za pravno pomoč.

Stečajno (Insolvenčno) pravo

Bankrot

Prenehanje pravnih oseb vključuje redno prenehanje obstoja pravne osebe, na podlagi soglasja družbenikov, samega zakona, odločbe državnega organa ali na podlagi družbene pogodbe. V postopku likvidacije se za razliko od stečaja ali prisilne poravnave poravnajo vse obveznosti upnikov, izterjajo vse terjatve do dolžnikov, preostali izkupiček pa porazdeli med upravičence, kar so v večini primerov družbeniki.

Svetovanje s področja insolvenčnega prava, likvidacije pravnih oseb obsega predvsem svetovanje glede samega postopka, odločitve, pravnih posledic, ekonomskih vplivov, pa tudi analize pojava in podobno. Nadalje obsega svetovanje tudi pomoč pri obveščanju organov, izpolnjevanje obrazcev ter pomoč pri sestavi drugih pravnih dokumentov, ki jih naročnik želi, potrebuje ali meni, da jih potrebuje zaradi lažje izvedbe postopka likvidacije in drugih z njo povezanih opravil.

Osebni stečaji, stečaji, likvidacije, prisilne poravnave gospodarskih družb in samostojnega podjetnika (d.o.o., d.n.o., k.d., k.d.d., d.d., s.p.) ali drugih oblik (zavod, društvo, zadruga, sklad, ustanova, ipd) - postopki po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Pri pripravi dokumentov po potrebi pritegnemo strokovnjake (računovodstvo, upravitelji, ipd).

Svetovanje s področja prisilne poravnave zajema predvsem pravne analize, pa tudi oblikovanje pravnih dokumentov in drugih aktov po meri in želji naročnika. 

Stečajno pravo ureja postopke, položaj, pravice in dolžnosti udeležencev v stečajnem postopku. Svetovanje s področja stečajnega prava obsega različna svetovanja naročniku, izdelavo pravnih dokumentov, pravnih analiz, študij in drugih dokumentov po meri in želji naročnika. Predvsem s področja izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika, odškodninske odgovornosti uprave, nadzornega sveta in lastnikov. Za poln nabor storitev, predlagamo, da se oglasite v pisarni (po predhodnem naročilu) z relevantno dokumentacijo in konkretnim vprašanjem. Za stranke pripravimo tudi predloga za (osebni) stečaj, skupaj z relevantno dokumentacijo in navedbami. Predlog za osebni stečaj je pravilno vložen le, če je bil založen tudi predujem, razen če je vlagatelj po zakonu predujma oproščen ali ima odločbo o oprostitvi stroškov v zvezi s predlogom za stečaj.

Insolvenčno finančno pravo

Za potrebe strank - fizičnih oseb (potrošnikov, zasebnikov, podjetnikov) - pripravimo dokumentacijo in pojasnimo potek v zvezi s stečajnim postopkom - postopkom osebnega stečaja (osebnega bankrota - privatkonkurs oz. personalbankrot). Odvetnik bo stranki svetoval tudi iz stečajne prakse ter s področja sodne prakse s področja osebnega stečaja. Pri svetovanju s področja osebnega stečaja pa bo po potrebi pritegnil tudi zunanje pogodbene svetovalce - računovodje in stečajne upravitelje.

Posebno (pravno) pozornost je potrebno za zadnjem času s strani strank dati na presojo okoliščin glede podaje predloga za osebni stečaj. Odvetnik za osebni stečaj bo namreč v določenih primerih tudi odsvetoval vložitev predloga za osebni stečaj, oziroma bo postopek osebnega stečaja odložil do pravno ustreznega trenutka, ki kar najbolj ustreza potrebam, koristim in okoliščinam potencialnega stečajnega dolžnika (posameznika, ki žell v osebni stečaj).

Odvetnik za osebni stečaj bo stranko podučil tudi o vseh pravnih posledicah stečaja, o obveznostih stečajnega dolžnika v času osebnega stečaja in tudi o pravicah, obveznostih in postopku v zvezi z odpustom obveznosti v potopku osebnega stečaja.

Osebni stečaj ni danajsko darilo, ampak zapleten postopek, usmerjen v razbremenitev stečajnega dolžnika njegovih dolgov, v primeru, da spoštuje pravila postopka osebnega stečaja, pravila postopka odpusta obveznosti znotraj osebnega stečaja in navodil stečajnega sodišča in stečajnega upravitelja.

Odvetnik za osebni stečaj lahko ne samo zastopa dolžnika v postopku vložitve predloga za osebni stečaj, svetovanja pred vložitvijo predloga za osebni stečaj, priprava ustreznega in dokazno tehtnega predloga za odpust obveznosti, ampak tudi zastopa v morebitnem postopku obravnave ugovora zoper odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja. Potrebno je tudi poudariti, da ima odvetniška pisarna kot pravni strokovnjak ustrezna znanja, vedenja in veščine, da lahko uspešno pripravi vso potrebno dokumentacijo, vezano na osebni stečaj ali obravnavo predloga za odpust obveznosti ali za obravnavo ugovora zoper odpust obveznosti.