Prvi naslov za pravno pomoč.

Gospodarsko pravo

Gospodarskopravna razmerja

Gospodarsko statusno pravo ureja pravne položaje družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne družbe, komanditne delniške družbe in deloma tudi samostojnega podjetnika, ki nastopajo na trgu z namenom pridobivati dobiček (opravljati prodajo storitev in blaga). To je tudi poglavitna razlika od nevladnih zasebnih organizacij, ki so neprofitne (npr. društva, zavodi), katerim glavno vodilo in namen ni pridobivanje dobička. Odvetnik za gospodarsko pravo vam bo potrebi razložil tudi druge morebitne razlike specifične za vaš primer.

Gospodarsko statusno pravo je povečini urejeno (sistemsko) z zakonom o gospodarskih družbah. Ureja predvsem statusno preoblikovanje, postopek sklica skupščine ter druga področja korporacijskega prava. Materija gospodarskega statusnega prava je dopolnjena tudi z drugimi različnimi zakoni, kot na primer z zakonom o poslovnem registru Slovenije, zakonom o sodnem registru, zakonom o varstvu potrošnikov, zakonom o podpornem okolju za podjetništvo ter nešteto drugimi zakoni, uredbami, pravilniki. Odvetnik za gospodarsko pravo vam bo zatorej svetoval, kaj je za vaš primer najbolj primerno.

Bistvo gospodarskega statusnega prava je (vsaj za nastanek organizacije – torej gospodarske družbe po ZGD-1) vpis v poslovni/sodni register ter s tem (posledično) pridobitev pravne subjektivitete, ki se od samih ustanoviteljev (torej družbenikov) loči tako po premoženju, kot tudi po odgovornosti za obveznosti (pri d.o.o. popolnoma, pri d.n.o. deloma – subsidiarna odgovornost družbenikov) ter pravicah, ki jih v zvezi s tem premoženjem lahko izvajajo.

Pravna pomoč in pravni nasveti s področja gospodarskega statusnega prava obsegajo vse vidike, načine in tehnike, ki jih gospodarsko statusno pravo izrecno ali implicitno dopušča ali dovoljuje. Odvetnik za gospodarsko pravo bo torej pravi sogovornik glede pasti morebitnega novega projekta ali pogodbe.

Gospodarsko pravo - ustanavljanje gospodarskih družb, upravljanje, revizija poslovanja, skrbni pregledi, pogodbeno pravo in urejanje gospodarske odškodninske odgovornosti

Bistven del cikla gospodarskega razvoja so tudi različne spojitve, razdružitve in prevzemi s strani drugih družb. Vse to skuša država omejiti na način, da ne bi prihajalo do različnih negativnih posledic na tržne razmere. Odvetnikovo pravno svetovanje s področja prevzemov, spojitev, razdružitev obsega različne pravne ekspertize, pravno pomoč naročniku ter zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi. Odvetnik za gospodarsko pravo ni samo pravnik, ki sestavlja akte, ampak lahko tudi kvalitetno in strokovno zastopa interese svoje stranke pred državnimi organi.

Za presojo ali gre za gospodarsko pogodbo pogostokrat ne zadostuje zgolj informacija, da sta stranki gospodarski družbi temveč se presoja tudi ali je pogodba gospodarskega značaja. Tako med tipične gospodarske pogodbe spadajo licenčna pogodba, pogodba o poslovnem najemu (poslovni leasing), pogodba o finančnem najemu (finančni leasing), podjemna pogodba, pogodba o zastopanju, pogodba s trgovskim potnikom, ipd. Odvetnik za gospodarsko pravo vam bo bodisi pregledal takšno pogodbo, bodisi jo po vašem naročilu sestavil.

Finančno pravo

Gospodarsko pogodbeno pravo je med najhitreje razvijajočimi se panogami pogodbenega prava, saj praksa zahteva veliko število različnih vrst pogodb, ki spreminjajo bodisi predmet pogodbe, bodisi izpolnitvene in jamčevalne možnosti, bodisi nudijo druge spremenjene pravice in dolžnosti pogodbenih partnerjev, glede na obstoječe splošne pogodbene vzorce. Odvetnik za gospodarsko pravo bo tako sestavil ustrezne pogodbe, dogovore ali izjave, potrebne za ureditev gospodarskopravnih razmerij.

Gostinsko in turistično pravo ureja pravna razmerja med potrošniki in ponudniki gostinskih in turističnih storitev. Obenem ureja tudi nekatera področja odnosov znotraj panoge gostinstva in turizma. Poleg omenjenih področij obsega gostinsko in turistično pravo tudi državno intervencijo na področju ponudbe storitev, odgovornosti, pravic potrošnikov in podobno.

Obrtno pravo obsega številne predpise, ki urejajo začetek, delovanje in zaprtje obrtniških organizacij. Podjetniško pravo obsega številne upravne predpise, ki urejajo začetek, delovanje in zaključek delovanja podjetja kot poslovne entitete. Odvetnikovo pravno svetovanje s področja obrtnega in podjetniškega prava obsega predvsem pravno pomoč in nasvete glede konkretne situacije, sestavo pravnih dokumentov in listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi.

Glej tudi:
Izvršba in zavarovanje plačil
Stečajno (insolvenčno) pravo
Pogodbeno pravo