Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Družinsko pravo, preživnine in družinska razmerja

Druzinsko pravo in razmerja

Družinsko pravo obsega širok spekter predpisov, s katerimi država posega v posameznikovo zasebnost, v njegova družinska (in druga) razmerja. Družinsko pravo (predvsem pa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) ureja družinska razmerja, sem spada položaj otrok, položaj zakonca in zunajzakonskega partnerja, zunajzakonskih otrok ter tudi dolžnost vzgoje, glej tudi posebno podstran preživnine inpreživljanja, skrbi za otroka, podaljšanja roditeljske pravice, vprašanja ločitev oz. razvez zakonskih zvez in podobno.

S področja družinskega prava odvetnik za družinsko pravo nudi pravno pomoč na številnih področjih, še posebej pa na področjih premoženjskih razpolaganj in zahtevkov, kot npr. preživninska obveznost staršev, zakonca, otrok, urejanje razmerij premoženjske skupnosti zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, priprave tožb oz. sporazumov glede ločitev oz. razvez zakonskih zvez, ipd. Strankam odvetnik za družinsko pravo daje pravne nasvete tudi v zvezi z vprašanjem rejništva, posvojiteljstva, skrbništva in drugih oblik državne ali zasebne intervencije pri vzgoji otrok.

Slovenija je kot članica Sveta Evrope in kot članica EU podpisnica in zavezana k spoštovanju številnih mednarodnih dokumentov (še posebej Konvencije o otrokovih pravicah), ki ščitijo pravice otrok, še posebej mladoletnih. Družinsko pravo ureja tudi t.i. institute zastopanja, oz. zmožnosti upravljanja mladoletne osebe s svojim premoženjem, varovanje njegovih pravic nasproti njegovim skrbnikom ipd. Odvetnik za družinsko pravo je tako lahko postavljen tudi kot konfliktni (kolizijski) zastopnik interesov enega od udeležencev družinskega spora.

Družinska razmerja, preživljanje, ločitve, urejanje stikov, razdelitev skupnega premoženja in sporazumna ločitev

Strankam odvetnik za družinsko pravonudi pravno pomoč in zastopanje tudi v postopku razveze zakonske zveze (ločitve), razdelitve skupnega premoženja, prepustitve stanovanja v izključno rabo enega od zakoncev, postopku dodelitve vzgoje in varstva otroka v varstvo in vzgojo enega ali obeh staršev. Odvetnik za družinsko pravo pripravi tudi dokumente za izvedbo sporazumne razveze zakonske zveze (ločitve), sporazumnega dogovora o varstvu in vzgoji otrok in sporazumne delitve premoženja.

Razveza zakonske zveze, vzgoja in varstvo otroka, preživnina

V primeru, da sporazuma o ločitvi (razvezi zakonske zveze) ni, odvetnik za družinsko pravo sestavi in vloži na sodišče tožbo na razvezo zakonske zveze (ločitev), zahtevek za dodelitev vzgoje in varstva otrok enemu izmed staršev, prepustitev stanovanja enemu izmed staršev in zahteva po delitvi skupnega premoženja. V primeru nasilja v družini odvetnik za družinsko pravo vloži ustrezna pravna sredstva za zaščito interesov zakonca in otroka pred nasilnim partnerjem. Poseben problem predstavlja tudi neplačevanje preživnine, če je bila dogovorjena ali ni bila dogovorjena v ustrezni (izvršljivi) obliki. Ločitev (razveza zakonske zveze) je pogosto težek, a pomemben korak pri odločanju o lastni usodi in odvetnik za družinsko pravo je tu, da vam (pravno) pomaga.

Pogosto odvetnik za družinsko pravo pomaga tudi pri posvetu oz. nasvetu glede povišanje preživninske obveznosti in/ali priprave in vložitve tožbe na znižanje preživnine. Obstoj pravno relevantnih okoliščin za presojo utemeljenosti znižanja ali zvišanje preživnine temeljito presodi odvetnik za družinsko pravo. Te okoliščine so vezane na t.im. preživninski trikotnik med preživninskem upravičencem, preživninskem zavezancem in preživninskim potrebam oz. zmožnostim preživninskih zavezancev oz. starša, ki z preživninskim upravičencem živi.

Glej tudi:
Skrbništvo in stiki z otroci
Ločitev - razveza zakonske zveze
Preživnina - družinsko pravo
Odvzem poslovne sposobnosti - delno ali v celoti
Izvršba - preživnina
Delitev skupne lastnine - premoženja