Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Upravno pravo in upravnopravna razmerja

Upravno pravo in upravnopravna razmerja - upravni postopki, upravni spor, javna uprava, lokalna samouprava in drugi postopki pred nosilci javnih pooblastil

Upravno pravo obsega pravno ureditev v razmerju do države ter v razmerju med različnimi lokalnimi skupnostmi, pa tudi druga razmerja, v katera država posega s svojo oblastno avtoriteto, z namenom urediti razmerja na določen način.
Upravni postopek in upravni spor

Upravni spor je pomembno pravno sredstvo zoper dokončne odločitve upravnih organov. Pred dokončnostjo pa lahko stranka izkoristi druga pravna sredstva (pritožba, obnova, ničnost, odprava po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev, ipd).

Pravo informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so med pomembnejšimi pridobitvami moderne dobe. Tako pravica do informacij javnega značaja postaja pomembnejši element nadzora oblasti s strani državljanov, še posebej glede urejanja varstva okolja, porabe javnega denarja in javnih sredstev in podobno. Svetovanje s področja informacij javnega značaja obsega svetovanje v zvezi s skladnostjo internih predpisov zavezancev za informacije javnega značaja. Nadalje svetovanje obsega tudi izvrševanje pravic v zvezi z informacijami javnega značaja, vključno z zastopanjem pred upravnimi organi. 

Državljansko pravo - pravice tujcev, osebnih stanj, ipd

Državljansko pravo obsega pravne položaje in pravice, ki izvirajo iz pravic in statusa državljana določene države oziroma državljana članice EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Državljansko pravo tako ureja položaj tujcev, pridobitev stalnega in začasnega prebivališča in podobno. 

Pravna ureditev Republike Slovenije

Tako se urejajo predvsem socialne pravice vezane na status državljana, pa tudi politične pravice, še posebej pravica do združevanja (bodisi v politične stranke, bodisi v kakšne druge oblike združevanja). Pod državljansko pravo spada tudi ureditev s področja društev, saj gre za izvrševanje pravic državljanov oziroma glede na določbe Ustave Republike Slovenije celo za človekovo pravico.

Pod državljansko pravo spadajo tudi različna osebna stanja, kot na primer zakonski stan, mladoletnost, zunajzakonska skupnost in podobno. Z vstopom v EU se je položaj državljanskega prava bistveno skrčil, saj večino materije urejajo nadnacionalni predpisi, tako da se predpisi Republike Slovenije uporabljajo večinoma zgolj za društva in pravne položaje v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem. Državni organi tako še vedno uporabljajo slovensko upravno procesno pravo, za upravno materialno pravo pa se mora državni organ včasih sklicevati tudi na EU zakonodajo.

Šolsko pravo

Šolsko pravo ter pravo drugih izobraževalnih organizacij obsega različne pravne položaje ter pravice in dolžnosti izobraževalnih institucij v razmerju do svojih učencev oziroma tečajnikov, študentov, dijakov.

Športno pravo 

Svetovanje s področja športnega prava obsega različne pravne analize in izdelavo različnih aktov po meri in želji naročnika v zvezi s pravnimi položaji ter pravicami in dolžnostmi udeležencev športa.