Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Status in ureditev nevladnih organizacij

Ureditev statusnopravnih in notranjih razmerij nevladnih organizacij - društev, zavodov, ustanov in skladov

Politične stranke, zavodi, ustanove, društva imajo poseben družbeni položaj ter s tem neposredno povezano tudi ustavni položaj glede pravic (in obenem tudi dolžnosti). Sistematično gledano, bi v omenjeno področje spadali tudi sindikati, saj so pravne osebe zasebnega prava, vendar jih navadno obravnavamo posebej v okviru delovnega prava. Skupno vsem oblikam je, kot ime pove, neprofitnost, kar pomeni, da zasledovanje dobička ni (in ne sme biti - glej določila, ki omejujejo pridobitno dejavnost) njihov prvotni cilj.

Nekatere oblike so pri tem seveda malce bolj prožne kot druge (npr. ustanove, zasebni zavodi), medtem ko za nekatere velja, da se morajo financirati pretežno s pomočjo članarin (politične stranke, društva, sindikati), donacij in drugih virov dohodkov. Zakonodajalec pri tem običajno dopušča, da taka pravna oseba zasebnega prava ustanovi svojo gospodarsko družbo, ki deluje po načelu dobička.

Ta dobiček se nato vrača v matično pravno osebo, ki mora ta dobiček porabiti skladno z njenim statutom, kar pomeni (vezanost statuta na zakonitost – presoja upravnih organov ob ustanovitvi), da morajo dobiček porabiti za zasledovanje drugih (neprofitnih ciljev), kot npr. izvajanje dobrodelnih aktivnosti, različne kampanje, organizacija prireditev, ipd.