Prvi naslov za pravno pomoč.

Pregled in sestava pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, ki ureja delovnopravno razmerje med delavcem in delodajalcem. Četudi gre pri pogodbi za zaposlitev za civilno pogodbo, pa se pogodbeni stranki ne moreta dogovoriti o vseh elementih delovnega razmerja, ampak zgolj tistih, ki niso kogentno (prisilno) določene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), panožnih kolektivnih pogodbah ter mednarodnih aktih, ki zavezujejo Slovenijo.

Pregled in sestava pogodbe o zaposlitvi


Odvetnik za delovno pravo lahko, na željo stranke, pregleda pogodbo o zaposlitvi, ali pa le to tudi sestavi, skladno z veljavno zakonodajo, morebitno sistemizacijo delovnih mest, potrebami delodajalca in značilnostmi delovnega mesta.

Pregled in sestava pogodbe o zaposlitvi je še posebej smiselna takrat, kadar je sklenjena za daljši čas, ima morebitne sestavine o izobraževanju, konkurenčni klavzuli, štipendiranju, pogodbenih kaznih, napotitvah na delo v tujino, zaupanja delovnih sredstev (npr. GSM, vozilo, kartice) v posest delavcu in podobno.

Tudi sicer pa je pregled in sestava pogodbe o zaposlitvi s strani odvetnika za delovno pravo venomer priporočljiva, saj ima širši pregled nad morebitnimi zapleti in sodnimi spori, ki bi izvirali iz delovnopravnega razmerja ali kršitve določb le tega.