Prvi naslov za pravno pomoč.

Osebni stečaj in odpust obveznosti

Osebni stečaj je sodni postopek, v katerem se osredotočijo (skorajda) vse izterjave zoper insolvenčnega dolžnika. Temu je s strani sodišča dodeljen stečajni upravitelj, ki zastopa stečajno maso - torej ne neposredno upnike, še manj pa stečajnega dolžnika - je garant zakonito izvedenega postopka. 

Osebni stečaj


Postopek osebnega stečaja je lahko prijateljski ali pa sovražen. Prijateljski osebni stečaj je takrat, kadar ga sproži dolžnik ali upnik, pa dolžnik zoper njega ne ugovarja in mu ne nasprotuje. Sovražen pa je takrat, kadar upnik poskuša spraviti dolžnika v stečaj, ta pa temu aktivno nasprotuje.

Razlog za upnika za osebni stečaj je omejitev poslovanja dolžnika, kakor tudi spremembna načina poplačil upnikov, kakor tudi določene davčne ugodnosti.

Odpust obveznosti


Stečajni dolžnik (ne pa nujno tudi stečajni upnik) si v postopku osebnega stečaj običajno želi pod-postopek odpusta obveznosti. V kolikor je ta pravilno sprožen in uspešno zaključen, namreč preneha pravica upnikov terjati dolžnika za terjate.

Preizkusna doba


Postopek odpusta obveznosti je vezan na preizkusno dobo. Ta je redoma med 2 in 5 leti. Izjemoma je lahko določena izjemno kratka doba (6 mesecec), ko objektivne okoliščine kažejo, da tudi v daljšem obdobju ni mogoče pričakovati večjega ali boljšega poplačila. To izjemo mora seveda sprejeti tako sodišče, kakor tudi upniki, ki imajo pravico do ugovora zoper odpust obveznosti, tako iz načelnih razlogov (da si dolžnik odpusta ne zasluži iz zakonsko podanih razlogov), kakor praktičnih (da bi morala preizkusna doba biti daljša).

Pravnomočen sklep o odpustu obveznosti


V primeru, da dolžnik na koncu dobi pravnomočen sklep o odpustu njegovih obveznosti, postanejo njegovi dolgovi naturalni, torej preneha pravica upnika terjati dolžnika. 

Takšna ureditev pa pozna tako izjeme, kakor tudi dodatne pogoje. 

Ker gre za zapletena pravna vprašanja, se vsekakor glede postopka osebnega stečaja posvetujte z odvetnikom.