Prvi naslov za pravno pomoč.

Izpodbijanje in izterjava pogodb

Pogodbe ni nujno, da so pisne, je pa smiselno in lažje dokazovati njihovo vsebino, obstoj in predvsem tiste "kritične točke", glede katerih se navadno zaplete.

Pogodba je lahko tudi nepravilno sklenjena, šepava, izpodbojna, nična. V teh primerih je (glede na okoliščine) potrebno sprožiti ustrezne postopke, da se pogodbo razveljavi, od nje odstopi ali jo razglasi za razdrto, neveljavno, brez učinka ali nično.

Vsebino pogodbe je mogoče tudi izterjati. Bodisi neposredno, bodisi posredno. Lažje je pri denarnih obveznosti, malce težje pri nedenarnih (npr. obveznost nekaj narediti, storiti, opustiti, izdelati, ipd).

Bolj kot je pravno-poslovno razmerje kompleksno, daljša je pogodba. Večje kot je tveganje, daljša je. Bolj ko gre za enostaven in malo tvegan posel, krajša je pogodba.

Npr. Pogodba za nakup magnetov jedrskega reaktorja zna biti daljša od ustne pogodbe sklenjene konkludentno, ko zjutraj kupimo časopis in kavo.

Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost