Prvi naslov za pravno pomoč.

Odpoved in tožba na ugotovitev nezakonitosti odpovedi

Delovno razmerje je načeloma civilno razmerje med dvema subjektoma, ki prosto urejata svoje obveznosti. Temu navkljub pa je zakonodajalec kot prisilno uredil nekaj delovnopravnih insitutov, za katere se delavec in delodajalec ne moreta posebej dogovoriti drugače ali slabše za delavca, kot je določeno v zakonu o delovnih razmerjih, kolektivni pogodbi ali mednarodnih pogodbah, zavezujočih za Slovenijo.


Odpoved  s strani delavcaDelavec ima pravico, da poda odpoved pogodbe o zaposlitvi in sicer v obliki redne odpovedi ali izredne odpovedi. Razlika med redno in izredno odpovedjo je v tem, da  so odpovedni roki različni. Za izredno odpoved morajo biti podani posebni pogoji in spoštovani posebni postopki, posledično je tudi odpovedni rok krajši oziroma ga skorajda ni.

Redni odpovedni rok pa je kot najdaljši določen v zakonu, tako da ga delodajalec in delavec ne moreta samovoljno podaljševati, saj bi s tem onemogočali delavcu, da si najde drugo delo. Pri redni odpovedi s strani delavca, načeloma razloga za odpoved ne potrebuje.

Redna in izredna odpoved  s strani delodajalca


Tako kot ima delavec pravico podati redno in izredno odpoved, jo ima tudi delodajalec. Pravice delodajalca so od pravic delavca ožje, saj mora delodajalec za vsako odpoved imeti zakonsko dopusten razlog. Razlika med redno in izredno odpovedjo je enaka, torej da pri izredni odpovedi, delodajalec odpove pogodbo tako, pri redni pa mora spoštovati odpovedne roke. Izredna odpoved je lahko podana le izjemoma, v zakonsko predvidenih pogojih, s čimer pogosto povezujemo tudi suspenz delovnega razmerja.

Tožba na ugotovitev nezakonitosti odpovedi


V kolikor delavec meni, da mu je bila pogodba s strani delodajalca neupravičeno odpovedana, lahko s pomočjo odvetnika za delovno pravo vloži tožbo na ugotovitev nezakonitosti odpovedi. Tožbo je potrebno vložiti v zakonsko podanemu roku, saj drugače delavec izgubi pravico vložiti tožbo na reintegracijo (ponovno zaposlitev) in pravice povezane z le tem. Za detajle se posvetujte z odvetnikom za delovno pravo.

Odškodnina zaradi nezakonitosti odpovedi


V primeru, da sodišče ugotovi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi podana nezakonito, lahko odloči tudi o odškodnini, v kolikor je tožnik takšen zahtevek postavil. V nasprotnem primeru pa lahko po pravilih civilnega prava, tožnik, ki s tožbo uspe postavi ločen zahtevek za odškodnino zaradi nezakonitosti odpovedi, v kolikor zahtevek še ni zastaral in so podani vsi drugi pogoji za uveljavitev odškodnine.