Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Pravice tujcev, osebnih stanj & dovoljenj za bivanje in delo

Vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji

Načini in pogoji vstopa v Republiko Slovenijo se razlikujejo glede na to, ali gre za državljana države članice Evropskega gospodarskega prostora - EGP (države članice EGP so države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ali pa za državljana tretje države (vse ostale države).

Pravice tujcev in migrantov

Državljani tretje države, ki želijo v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali drugačnega obiska, morajo na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Republiko Slovenijo pridobiti vizum. Iz enakih razlogov lahko vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej določen čas (največ tri mesece v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa) prebivajo zgolj na podlagi potnega lista, če gre za državljana države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma ne potrebuje.

Tako vizum kot dovoljenje za prebivanje si morajo urediti pred prihodom v državo. Če želijo vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnega razloga, kot je to mogoče na podlagi vizuma, morajo imeti dovoljenje za prebivanje, izdano v Republiki Sloveniji, katerega morajo pridobiti že pred vstopom v Republiko Slovenijo, razen v zakonsko določenih izjemah.

Državljani druge države članice EGP lahko vstopajo v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujejo dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za prebivanje. To velja ne glede na namen, zaradi katerega vstopajo in želijo prebivati v Republiki Sloveniji (tudi v primeru, ko želijo v Republiko Slovenijo vstopiti zaradi zaposlitve, študija, samozaposlitve, naselitve ...). Prve tri mesece po vstopu lahko prebivajo brez prijave prebivanja, za daljše prebivanje pa morajo pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivajo, prijaviti prebivanje, to je vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja.

Vizum

Državljani tretjih držav (vse države, razen države članice EGP, kamor sodijo države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Lihtenštajn), ki željo v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali drugačnega obiska, morajo na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Republiko Slovenijo pridobiti vizum (viza). Iz enakih razlogov lahko vstopajo v Republiko Slovenijo in v njej določen čas (največ tri mesece v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa) prebivajo zgolj na podlagi potnega lista, če so državljani države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma (vize) ne potrebujejo.

Potne listine tujcev

Imetniki vizuma (vize), ki ga je izdala druga država pogodbenica Schengenskega sporazuma, lahko v času veljavnosti vizuma (vize) vstopajo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je vizum (vizo) izdala, ne preseže treh mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti vizuma (vize), če je ta krajša.

Imetniki veljavnega dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala ena izmed držav pogodbenic Schengenskega sporazuma, lahko z navedenim dovoljenjem in veljavno potno listino vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže treh mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.

Dovoljenje za začasno prebivanje

Tujci, ki želijo vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnega razloga, kot je to mogoče na podlagi vizuma, morajo imeti dovoljenje za prebivanje, izdano v Republiki Sloveniji, katerega morajo pridobiti že pred vstopom v državo.

Dovoljenje za prebivanje

Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko izda le kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje se mora vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali  konzulatu Republike Slovenije v tujini, ki jo pošlje v reševanje pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje je namreč potrebno pridobiti pred vstopom v državo, razen v zakonsko določenih izjemah.

Poleg osnovnih pogojev morajo tujci za izdajo prvega dovoljenja za začasno  prebivanje izpolnjevati tudi druge pogoje, ki pa so odvisni od namena prebivanja v Republiki Sloveniji.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje so petletno neprekinjeno zakonito  prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ter izpolnjeni pogoji, kot veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje.

Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja je izpolnjen tudi, če v tem obdobju tujec ni bil v Republiki Sloveniji in ni imel izdanega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če je bila njegova odsotnost krajša od šestih zaporednih mesecev in če skupaj ne presega deset mesecev v petletnem obdobju.

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, zato mora biti prošnji priloženo dokazilo o izpolnjevanju pogojev, enako kot za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje.

Delovno dovoljenje

Delovno dovoljenje se praviloma izdaja na vlogo delodajalca, temeljni pogoj za izdajo dovoljenja pa je trenutno stanje na trgu dela oziroma pomanjkanje ustreznih domačih kandidatov.

V posebnih primerih, ki jih zakon izrecno določa, pa lahko za dovoljenje zaprosi tudi tujec sam. Izdaja dovoljenja je vezana na status tujca oziroma na naravo dela in ni odvisna od stanja na trgu dela. Obstaja več vrst delovnih dovoljenj: osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let, dovoljenje za zaposlitev ter dovoljenja za delo.

Zaposlovanje tujcev oz. pridobitev delovnega dovoljenja za zaposlitev tujca prepustite odvetniku za pravice tujcev in delavske pravice tujcev.


Glej tudi:
Socialne pravice
Status nevladnih organizacij
Pravice tujcev in statusa